Archiwum dla tagu: WCK

Dlaczego przewodniczący rad osiedli Wawra pytali o pracowników WCK? Z powodu powołania koleżanki i kolegi.

Pytania samorządowców osiedli Wawra w sprawie powołania pracowników Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) zostały zadane dlatego, że oficjalne dokumenty umieszczane na stronach internetowych urzędu m.st. Warszawy wykazywały niespójność.

Według znanych publicznie dokumentów, dyrektora wawerskich instytucji kultury powołuje Prezydent m.st. Warszawy. Wynika …

Wawer ma centrum kultury za ponad dwa miliony!

Dzięki inicjatywie burmistrz Koczorowskiej i radnego Szczepańskiego marzenia o wyższej kulturze w Wawrze spełniły się 1 lipca 2014 roku. Tego dnia powstało Wawerskie Centrum Kultury (WCK). Już nie trzeba będzie jeździć do Śródmieścia, żeby zetknąć się z wyższą kulturą pekinu …

Co odpowie Prezydent Warszawy Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie WCK?

Wojewoda Mazowiecki pyta Prezydenta Warszawy o zmiany merytoryczne w statucie Wawerskiego Centrum Kultury: „Czy wnioskodawca przed przedłożeniem Radzie m.st. Warszawy projektu Uchwały Nr LXXX/2053/20l4 Rady m.st. Warszawy dokonał zmian merytorycznych w §§ 9 i 10 Statutu WCK?”

Projekt statutu WCK, …

Skarga do WSA na uchwałę Rady m.st. Warszawy dot. klubów kultury i WCK w Wawrze

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) wpłynęła skarga dot. uchwały LXXX/2053/2014 Rady Warszawy. Celem skargi jest uchylenie i wstrzymanie wykonania ww. uchwały o połączeniu klubów kultury i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) w dzielnicy Wawer.

Wcześniej Wojewoda Mazowiecki i Rada …

Jak prezydent Gronkiewicz-Waltz odpowiada wojewodzie w sprawie WCK?

W związku z zapytaniem wojewody do prezydenta Gronkiewicz-Waltz w sprawie projektu uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury, prezydent Warszawy przesłał w odpowiedzi dwa pisma: pismo z 20.05.2014 i pismo z 21.05.2014.
Wojewoda w …

Czy radna Ewa Masny, wybrana z Wawra, zepsuła czy naprawiła?

Radna m.st. Warszawy, Ewa Masny, wybrana z Wawra, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, tymi słowami zwróciła się do Rady Warszawy w sprawie klubów kultury w Wawrze. Jest to fragment stenogramu z sesji Rady Warszawy z dnia 3.04.2014.

Dlaczego pominięto Radę Dzielnicy Wawer w sprawie WCK?

Nie było opinii Rady Dzielnicy Wawer o wnioskowanym przez prezydenta Warszawy projekcie uchwały dotyczącym połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK. Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy, T. Thun-Janowski, nie zdementował tego w swojej wypowiedzi w ramach polemiki, która …

Wojewoda pyta prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z dniem 9 maja br. zapytaniem do prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały (nr LXXX/2053/2014 z 03-04-2014 ) o połączeniu Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin”, Klubu Kultury „Radość” …

Jak Burmistrz Jolanta Koczorowska wyjaśniała sprawę klubów kultury i WCK w Wawrze?

Fragment wypowiedzi (na podstawie zapisu magnetofonowego udostępnionego przez Biuro Obsługi Rady Dzielnicy Wawer) Jolanty Koczorowskiej, burmistrz Dzielnicy Wawer, podczas sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 15.04.2014 roku w punkcie: przedstawienie wyjaśnień przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odnośnie procedowania uchwały …

Wezwanie do uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze w tzw. WCK

Przewodniczący Rad Osiedli w Wawrze, w tym Przewodniczący Rady Osiedla Sadul, wzywają Radę m.st. Warszawy i Wojewodę do uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia Klubu Kultury „Aleksandrów”,

Czy argumenty w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze w tzw. WCK są poważne?

Z powodu pisma Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 6 grudnia 2013 roku odnośnie negatywnej opinii Biura Kultury m.st. Warszawy w sprawie WCK.

[Cytaty (kursywą) pochodzą z pisma zastępcy Zarządu Dzielnicy Wawer z 24 grudnia 2013 nr

Negatywna opinia Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie Wawerskiego Centrum Kultury (WCK).

Zamiar połączenia klubów kultury w Wawrze, związany z pomysłem utworzenia tzw. WCK (Wawerskie Centrum Kultury), został oceniony negatywnie przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Negatywna opinia z 6 grudnia 2013 roku dotyczy rzetelności i gospodarności w odniesieniu do uchwał: nr

Stanowisko Przewodniczących Rad Osiedli w sprawie połączenia klubów kultury w WCK oraz w sprawie budżetu partycypacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Przewodniczących Rad Osiedli Dzielnicy Wawer w sprawie połączenia klubów kultury w WCK oraz w sprawie budżetu partycypacyjnego.…

Nowa Kultura Wawra: „WCK”. Z powodu zamiaru połączenia klubów kultury w Wawrze

Wawer będzie kulturalny inaczej. Powstanie magiczne W(awerskie) C(entrum) K(ultury). Jak do tego doszło? Dowiedzieć się można z protokołu z XIII sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 8 listopada… 2011r. Zapisana w nim wymiana zdań na temat kultury …