Archiwum dla tagu: Klub Kultury Zastów

Co z odwodnieniem ulicy Lucerny?

Ulica Lucerny jest jedną z głównych dróg w dzielnicy Wawer. Zastosowany sposób odwodnienia tej ulicy niczym nie róźni się jednak od wiejskich uliczek. Rozwiązaniem tym są przydrożne rowy odwadniające. Między innymi z uwagi na jednostronne i jedynie punktowe zlokalizowanie tych …

Dlaczego przewodniczący rad osiedli Wawra pytali o pracowników WCK? Z powodu powołania koleżanki i kolegi.

Pytania samorządowców osiedli Wawra w sprawie powołania pracowników Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) zostały zadane dlatego, że oficjalne dokumenty umieszczane na stronach internetowych urzędu m.st. Warszawy wykazywały niespójność.

Według znanych publicznie dokumentów, dyrektora wawerskich instytucji kultury powołuje Prezydent m.st. Warszawy. Wynika …

Wawer ma centrum kultury za ponad dwa miliony!

Dzięki inicjatywie burmistrz Koczorowskiej i radnego Szczepańskiego marzenia o wyższej kulturze w Wawrze spełniły się 1 lipca 2014 roku. Tego dnia powstało Wawerskie Centrum Kultury (WCK). Już nie trzeba będzie jeździć do Śródmieścia, żeby zetknąć się z wyższą kulturą pekinu …

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ) w Wawrze nie posiada dokumentacji dotyczącej stacji bazowych telefonii komórkowych

Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Wawer poinformował – w ramach wniosku o informację publiczną z osiedli Sadul i Zerzeń – że nie posiada dokumentacji dotyczącej stacji bazowych telefonii komórkowych przy ul. Lucerny na terenie działki WSH „Fala” oraz na …

Co odpowie Prezydent Warszawy Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie WCK?

Wojewoda Mazowiecki pyta Prezydenta Warszawy o zmiany merytoryczne w statucie Wawerskiego Centrum Kultury: „Czy wnioskodawca przed przedłożeniem Radzie m.st. Warszawy projektu Uchwały Nr LXXX/2053/20l4 Rady m.st. Warszawy dokonał zmian merytorycznych w §§ 9 i 10 Statutu WCK?”

Projekt statutu WCK, …

Skarga do WSA na uchwałę Rady m.st. Warszawy dot. klubów kultury i WCK w Wawrze

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) wpłynęła skarga dot. uchwały LXXX/2053/2014 Rady Warszawy. Celem skargi jest uchylenie i wstrzymanie wykonania ww. uchwały o połączeniu klubów kultury i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) w dzielnicy Wawer.

Wcześniej Wojewoda Mazowiecki i Rada …

Jak prezydent Gronkiewicz-Waltz odpowiada wojewodzie w sprawie WCK?

W związku z zapytaniem wojewody do prezydenta Gronkiewicz-Waltz w sprawie projektu uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury, prezydent Warszawy przesłał w odpowiedzi dwa pisma: pismo z 20.05.2014 i pismo z 21.05.2014.
Wojewoda w …

Sadul – strefa śmierci?

Urząd Dzielnicy Wawer poinformował na swojej stronie internetowej  o  zawiadomieniu o wszczęciu postępowania – ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowie stacji bazowej telefonii komórkowej – ul. Lucerny, działka 45, obręb 3-13-12. Będzie to już trzeci maszt z antenami na …

Czy radna Ewa Masny, wybrana z Wawra, zepsuła czy naprawiła?

Radna m.st. Warszawy, Ewa Masny, wybrana z Wawra, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, tymi słowami zwróciła się do Rady Warszawy w sprawie klubów kultury w Wawrze. Jest to fragment stenogramu z sesji Rady Warszawy z dnia 3.04.2014.

Dlaczego pominięto Radę Dzielnicy Wawer w sprawie WCK?

Nie było opinii Rady Dzielnicy Wawer o wnioskowanym przez prezydenta Warszawy projekcie uchwały dotyczącym połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK. Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy, T. Thun-Janowski, nie zdementował tego w swojej wypowiedzi w ramach polemiki, która …

Wojewoda pyta prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z dniem 9 maja br. zapytaniem do prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały (nr LXXX/2053/2014 z 03-04-2014 ) o połączeniu Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin”, Klubu Kultury „Radość” …

Jak Burmistrz Jolanta Koczorowska wyjaśniała sprawę klubów kultury i WCK w Wawrze?

Fragment wypowiedzi (na podstawie zapisu magnetofonowego udostępnionego przez Biuro Obsługi Rady Dzielnicy Wawer) Jolanty Koczorowskiej, burmistrz Dzielnicy Wawer, podczas sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 15.04.2014 roku w punkcie: przedstawienie wyjaśnień przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odnośnie procedowania uchwały …

Wezwanie do uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze w tzw. WCK

Przewodniczący Rad Osiedli w Wawrze, w tym Przewodniczący Rady Osiedla Sadul, wzywają Radę m.st. Warszawy i Wojewodę do uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia Klubu Kultury „Aleksandrów”,

Czy argumenty w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze w tzw. WCK są poważne?

Z powodu pisma Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 6 grudnia 2013 roku odnośnie negatywnej opinii Biura Kultury m.st. Warszawy w sprawie WCK.

[Cytaty (kursywą) pochodzą z pisma zastępcy Zarządu Dzielnicy Wawer z 24 grudnia 2013 nr

Nowa Kultura Wawra: „WCK”. Z powodu zamiaru połączenia klubów kultury w Wawrze

Wawer będzie kulturalny inaczej. Powstanie magiczne W(awerskie) C(entrum) K(ultury). Jak do tego doszło? Dowiedzieć się można z protokołu z XIII sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 8 listopada… 2011r. Zapisana w nim wymiana zdań na temat kultury …