Archiwum dla tagu: MPZP Sadul

Bliżej do uchwalenia MPZP Sadul?

Interpelacją z dnia 19 października 2016 roku wnioskowałem o jak najszybsze uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Sadul w części związanej tylko z osiedlem Sadul tj. po podziale pierwotnego projektu planu zagospodarowania na dwie części. Sprawa przekazana została do Biura …

Na co czekają z uchwaleniem sadulskiego planu zagospodarowania?

Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul przystąpiono na podstawie Uchwały nr XLIV/1392/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.11.2008r. W okresie od 16.09.2013r. do 16.10.2013r. projekt tego planu był wyłożony do publicznego wglądu, a w dniu 27.09.2013r. odbyła się …

Projekt MPZP obszaru Sadul zostanie podzielony na dwie części

Przygotowany został projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru Sadul. Zmiana polegałaby na podzieleniu przedmiotowego obszaru na dwie części: Cześć I – Sadul i część II – Zbytki. …

Uwagi do projektu MPZP Sadul rozpatrzone

W dniu 11 grudnia 2015 roku opublikowany został wreszcie wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru Sadul. W wykazie tym można zapoznać się z rozstrzygnięciami Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia poszególnych …

Przejście pomiędzy Mrówczą a Szpotańskiego ciągle potrzebne

Ciągle nie ma możliwości przejścia i przejazdu z ul. Mrówczej do ul. Szpotańskiego w naszym osiedlu. Chodzi o bardzo długi odcinek tych ulic tj. od ul. Lucerny do niemalże ul. Zwoleńskej. Jako mieszkańcy osiedla Sadul pozbawieni jesteśmy możliwości dojścia do/z …

Tylko jeden mały konkret w sprawie MPZP Sadul – wpłynęło 489 uwag

W odpowiedzi z dnia 22.01.2015 na moją interpelację nr 4/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul niestety można odnaleźć tylko jeden mały konkret… informację o tym, że do projektu planu wpłynęło 489 uwag. Pozostała treść odpowiedzi na interpelację …

Czemu tak długo trwa rozpatrywanie uwag do MPZP Sadul?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru Sadul w dzielnicy Wawer był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 16 września 2013 r. do 16 października 2013 r. Uwagi do tego planu można było składać do 6 listopada 2013 roku. …

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …

Kończy się termin składania uwag do projektu MPZP Sadul

Przypominamy, że tylko do 6 listopada br. można jeszcze składać uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Obszaru Sadul.  Link do informacji o wyłożeniu MPZP Sadul.

Projektowany plan MPZP obszaru Sadul grozi wycinką lasu

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Sadul istotnie zmniejszono obszar lasu ciągnącego się od ulicy Mrówczej w stosunku do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Wycinek tego Studium pokazany jest na poniższym obrazku, gdzie ewidentnie widać, iż …

Pismo z ZGN-u w sprawie placu zabaw

Rada Osiedla Sadul zaniepokojona faktem braku terenu zieleni urządzonej na którym mógłby funkcjonować plac zabaw w projekcie MPZP Sadul zwróciła się pismem z dnia 24.09.2013 do Zarządu Dzielnicy Wawer z prośbą o informacje na temat stanu spraw związanych z placem …

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru Sadul a skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

W tekście projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul (MPZP) jest zapis o skutkach prawnych w zakresie wzrostu wartości nieruchomości, a mianowicie:

Rozdział 17
Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości
§37. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul – wyłożenie i dyskusja. Weź udział!

Link do informacji o wyłożeniu MPZP Sadul.

OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu …

Mieszkańcy pytają: kiedy zbudowana zostanie nawierzchnia przy ul. Paczkowskiej

Mieszkańcy przy ul. Paczkowskiej na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej nie mają utwardzonej nawierzchni drogi od wielu lat. Ten odcinek Paczkowskiej nigdy nie był utwardzony przez władze miasta i gminy, mimo że mieszkańcy częściowo uzbroili teren na własny …