Archiwum dla Sierpień, 2013

Oczyszczalnia w Sadulu nie ma adresu

Biuro Geodezji i Katastru wyjaśnia adres oczyszczalni ścieków w rejonie ulic Mirtowa i Mydlarska. Posługiwanie się dotychczasowym numerem jest nieuprawnione”. Wyjaśnienie Biura czytaj w piśmie z Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy z 28.08.2013 r.…

Referendum w Warszawie. Brak informacji.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym(D. U. 2013 r. poz. 706) przewiduje w Rozdziale 6 „Kampania referendalna” art. 28. 1.: „Kampania referendalna służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych …

Jak wyjść z szamba?

Nie tylko referendum jest na tapecie w Warszawie, ale także szambo w pełnym tego słowa znaczeniu. Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje na swojej stronie, jak z owego szamba wyjść za pomocą ulotki z hasłami: „szambo pełne problemów” i „śmierdząca …

Odmowna decyzja w drugiej instancji na wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni eksploatowanej przez MSM ZWAR w osiedlu Sadul

Decyzję odmowną w drugiej instancji wydał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW). Udostępniając kopię decyzji, Urząd Marszałkowski powołał się na art. 9 ustawy z 2008 roku (DZ.U. z 2008, nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, …

Referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy

13 października 2013 roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy. Potrzebni są kandydaci do obwodowych komisji wyborczych, których w Wawrze jest 36. W skład komisji obwodowej wchodzi od 6 do 10 osób. Komisarz wyborczy powołuje w …

Poczta na ul. Lucerny dłużej otwarta

W związku z wnioskiem mieszkańców, skierowanym przez Radę Osiedla Sadul do Poczty Polskiej, placówka pocztowa przy ul. Lucerny 77 będzie działać dłużej od 1 września 2013, a mianowicie:

– poniedziałek, środa, piątek – 8.00 – 18.30

– wtorek, czwartek –

Wniosek do Dzielnicy w sprawie usunięcia zarośli na ulicach Sadula

Rada Osiedla Sadul zwróciła się do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z następującym wnioskiem:

WNIOSEK

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców osiedla, Rada Osiedla Sadul zwraca się z prośbą o pilne usunięcie zarośli (krzewów, gałęzi) z pasów drogowych …

Zwracamy się do mieszkańców posesji podłączonych do osiedlowej sieci kanalizacyjnej

W związku z pismem Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie możliwości przekazania do eksploatacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wdociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej w osiedlu Sadul, Rada Osiedla Sadul uprzejmie prosi Mieszkańców posesji na wymienionych ulicach …

Rada Osiedla Sadul do MPWiK w sprawie kanalizacji osiedlowej

W nawiązaniu do spotkania przedstawicieli MPWiK z Radą, Zarządem i Mieszkańcami Osiedla Sadul w lipcu br. oraz w nawiązaniu do załączonej wcześniejszej korespondencji dotyczącej sprawy przejęcia do układu kanalizacji miejskiej istniejącej w Osiedlu Sadul sieci kanalizacyjnej, Rada Osiedla zwróciła się …

Nowe otwarcie placu zabaw przy ul. Gajowej w osiedlu Sadul

 …

Plac zabaw w osiedlu Sadul zamknięty. Dzieci z Sadula nie mają miejsca do zabawy w osiedlu

Plac zabaw przy ul. Gajowej w osiedlu Sadul został zamknięty. „Ktoś” zamknął wejście na łańcuch z kłódką. Biedne dzieci z Sadula nie mają obecnie miejsca gdzie mogłyby się bawić lub zatrzymać po jeździe rowerem. Jedynym miejscem dla nich w czasie …

Budowa wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej/Paczkowskiej

W związku z interwencją Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie złączenia sieci wodociągowej, w tym na odcinku w ul. Kwidzyńskiej do ul. Paczkowskiej, Zarząd Dzielnicy Wawer zwrócił się z wnioskiem do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy o wpisanie do …