Referendum w Warszawie. Brak informacji.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym(D. U. 2013 r. poz. 706) przewiduje w Rozdziale 6 „Kampania referendalna” art. 28. 1.: „Kampania referendalna służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych w referendum, treści postawionych pytań i wariantów, a także prezentowaniu stanowiska inicjatora referendum oraz partii politycznych, zrzeszeń i mieszkańców w sprawie poddanej pod referendum.” W art. 29.1. napisano: „Kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub postanowienia komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum[…]”. Postanowienie Nr 26 /13 Komisarza Wyborczego (patrz też strona internetowa z tym postanowieniem) w Warszawie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji wydano z dniem 20 sierpnia 2013 r.

Statut m.st. Warszawy przewiduje w § 2: „Ilekroć w Statucie mowa jest o: 2. Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy, będącą organem stanowiącym i kontrolnym miasta stołecznego Warszawy.”

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy przewiduje w art. 6., że „Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy”.

Do dnia 29 sierpnia 2013 nie ma informacji na stronie internetowej Rady m.st. Warszawy, ani Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wymaganej prawem informacji o referendum lokalnym w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy.

DLACZEGO?

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *