Uchwały

Uchwała nr 25/2014  w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o skierowanie przez nią wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nieważnosci uchwały nr 1931/2014 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 sierpnia 2014 oraz odrzucenia przez Radę Dzielnicy Wawer wniosku Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o stwierdzenie nieważności uchwały nr 19/2014 Rady Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2014 roku

Uchwała na 24/2014 w sprawie interpelacji związanej z realizacją budowy scieżki rowerowej w ulicy Lucerny

Uchwała na 23/2014 w sprawie interpelacji związanej z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Weglarskiej z ulicą Lebiodową

Uchwała na 22/2014 w sprawie interpelacji związanej z budową poszerzonego mostu nad Kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny

Uchwała nr 21/2014 w sprawie zwrócenia się z pismem do Burmistrz Dzielnicy Wawer i Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie bezpieczenstwa uzytkowników Osrodka Sportu i Rekreacji w osiedlu Anin, dzielnicyWawer m st. Warszawy, załącznik do uchwały: Pismo z dnia 30.07.2014

Uchwała nr 20/2014 w sprawie wystąpienia do sądu o nakazanie organowi nadzoru tj. Wojewodzie Mazowieckiemu wykonanie niezbednych czynnosci w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Norberta Szczepańskiego, wybranego na radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Uchwała nr 19/2014 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w celu uchylenia uchwaly nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin „, Klubu Kultury „Radosc” i Klubu Kultury „Zastów” oraz nadania nowej instytucji kultury statutu

Uchwała nr 18/2014 w sprawie zgłoszenia interpelacji w sprawie budowy ulicy Mirtowej na odcinku od przedłużenia ulicy Mydlarskiej tj. od Mirtowej 3N do Mirtowej 3W

Uchwała nr 17/2014 w sprawie zgłoszenia interpelacji w sprawie informacji o projektach w ramach budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer i ich autorach

Uchwała nr 16/2014 w sprawie zgłoszenia interpelacji w sprawie mapy dzielnicy Wawer z zaznaczonymi granicami okręgów wyborczych

Uchwała nr 15/2014 w sprawie zgłoszenia interpelacji odnośnie chodnika i elementów uspokojenia ruchu w ulicy Węglarskiej

Uchwała nr 14/2014 w sprawie zgłoszenia interpelacji odnośnie zainstalowanych stacji bazowych na budynku Mrówcza 243

Uchwała nr 13/2014 w sprawie wyrażenie opinii odnośnie propozycji zmian w statucie osiedla

Uchwała nr 12/2014 w sprawie zgłoszenie interpelacji odnośnie budowy nowej stacji bazowej przy ul. Lucerny

Uchwała nr 11/2014 w sprawie budowy stacji bazowych przy ul. Lucerny

Uchwała nr 10/2014 w sprawie zgłoszenia interpelacji w sprawie wyjaśnienia, czy w związku z nieustanowieniem użytkowania wieczystego gruntu dla działki nr ewid. 67/2, obręb nr 31132, w Warszawie, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków w osiedlu Sadul, i którą eksploatuje Spółdzielnia Mieszkaniowa MSM ZWAR w Warszawie przy ul. Lebiodowej 15, nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 114), w tym art. 5 rzeczonej ustawy

Uchwała nr 9/2014 w sprawie wystąpienia do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą i wezwaniem do podjęcia uchwały według załączonego projektu uchwały Rady Dzielnicy dotyczącego wygaśnięcia mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

Uchwała nr 8/2014 z 07.04.2014 w sprawie zgłoszenia interpelacji w sprawie organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i ul. Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową i dwiema jezdniami ul. Patriotów”

Uchwała nr 7/2014 z 07.04.2014 w sprawie uprzątnięcia działek nr 187 i 191/1 z obrębu 3-11-33, na rogu ulic Piechurów i Mrówczej, które są we władaniu m.st. Warszawy

Uchwała nr 6/2014 z 03.03.2014 w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w osiedlu Sadul z nieruchomości, na których zamieszkuje 2,5 tys. mieszkańców, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – z obecnego harmonogramu, uwzględniającego odbiór co dwa tygodnie, na harmonogram uwzględniający odbiór minimum co tydzień, oraz odbioru odpadów suchych segregowanych i szklanych z częstotliwości określonej na 1 raz w miesiącu na odbiór co 2 tygodnie.

Uchwała nr 5/2014 z 03.03.2014 w sprawie przekazania pisma Rady i Zarządu Osiedla Sadul do Urzędu Miasta st. Warszawy, Rady m. st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Biura infrastrukfury Urzędu m. st. Warszawy, Urzedu Dzielnicy Wawer, Rady Dzielnicy Wawer; MPWiK SA w sprawie wezwania Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy, Rady Warszawy do uregulowania prawa własności miasta do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul, wybudowanych z funduszy miejskich i wkładów mieszkańców od 1989r.

Uchwała nr 4/2014 z 03.03.2014 w sprawie wezwania Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy, Rady Warszawy do uregulowania prawa własności miasta do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul, wybudowanych z funduszy miejskich i wkładów mieszkańców od 1989r. Załacznik: Wezwanie dot. kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul z dnia 20.02.2014

Uchwała nr 3/2014 z 03.02.2014 w sprawie zwrócenia sie do Zarzadu Dzielnicy Wawer z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację w sprawie notorycznie niedotrzymywanych norm jakościowych wody pitnej w osiedlu Sadul

Uchwała nr 2/2014 z 03.02.2014 w sprawie zgłoszenia interpelacji w sprawie gospodarowania odpadami na terenie m.st. Warszawy, w tym
na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer

Uchwała nr 1/2014 z 03.02.2014 w sprawie zwrócenia sie do Zarzadu Dzielnicy Wawer z prośbą o uzupelnienie odpowiedzi na interpelację na temat trybu przeprowadzenia inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej i gazociągowej na prywatnym gruncie w ciągu ulicy Mydlarskiej

Uchwała Nr 35/2013 z 02.12.2013 w sprawie interpelacji związanej z trybem przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i gazociągowej na prywatnym gruncie w ciągu ulicy Mydlarskiej

Uchwała Nr 34/2013 z 02.12.2013 w sprawie interpelacji związanej z wykazem placów zabaw w dzielnicy Wawer

Uchwała Nr 33/2013 z 02.12.2013 w sprawie interpelacji związanej z notorycznie niedotrzymywanymi normami jakościowymi wody pitnej w osiedlu Sadul

Uchwała Nr 32/2013 z 04.11.2013 w sprawie interpelacji związanej z zaangażowaniem Burmistrza Dzielnicy Wawer w ochronę lasu w osiedlu Sadul

Uchwała Nr 31/2013 z 04.11.2013 w sprawie interpelacji związanej z budową chodnika w ulicy Mirtowej od posesji Mirtowa 18 do ulicy Mydlarskiej

Uchwała Nr 30/2013 z 04.11.2013 w sprawie interpelacji związanej z koncepcją realizacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych w osiedlu Sadul

Uchwała Nr 29/2013 z 16.10.2013 w sprawie uwagi do MPZP Sadul związanej z wycinką sadulskiego lasu

Uchwała nr 28/2013 w sprawie masztów antenowych przy ulicy Lucerny

Uchwała Nr 27/2013 z 07.10.2013 w sprawie utrzymania obszaru projektowanego MPZP Sadul

Uchwała Nr 26/2013 z 07.10.2013 w sprawie uwag do MPZP Sadul

Uchwała Nr 25/2013 z 02.09.2013 w sprawie przekazania pisemnej informacji do mieszkańców osiedla Sadul od Rady i Zarządu Osiedla Sadul

Uchwała Nr 24/2013 z 02.09.2013 w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Uchwała Nr 23/2013 z 02.09.2013 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Uchwała Nr 22/2013 z 02.09.2013 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Uchwała Nr 21/2013 z 02.09.2013 w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Uchwała Nr 20/2013 z 01.07.2013 w sprawie budżetu obywatelskiego na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer

Uchwała Nr 19/2013 z 01.07.2013 w sprawie budowy nawierzchni w ulicy Paczkowskiej (odcinek od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej)

Uchwała Nr 18/2013 z 01.07.2013 w sprawie systemu wodociągowego w osiedlu Sadul i niepołączonych odcinków tego wodociągu

Uchwała Nr 17/2013 z 03.06.2013 w sprawie powołania Sekretarza Zarządu Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Uchwała Nr 16/2013 z 03.06.2013 w sprawie odwołania p. Andrzeja Komorowskiego z funkcji Sekretarza Zarządu Osiedla Sadul

Uchwała Nr 15/2013 z 03.06.2013 w sprawie drugiego wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Uchwała Nr 14/2013 z 03.06.2013 w sprawie złego stanu technicznego, zagrożenia bezpieczeństwa i potrzeb remontowych placówek oświaty w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Uchwała Nr 13/2013 z 03.06.2013 w sprawie przekazania przez Zarząd i Radę Dzielnicy Wawer wniosków do Biura Infrastruktury m.st. Warszawy o jak najszybsze podjecie zadań związanych z infrastrukturą kanalizacyjną na osiedlu Sadul

Uchwała Nr 12/2013 z 03.06.2013 w sprawie placu zabaw w os. Sadul w związku z deklaracją Zarządu i Rady Dzielnicy Wawer oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) w Wawrze odnośnie do lokalizacji placu zabaw przy ul. Gajowej i zarezerwowania przez władze dzielnicy we współdziałaniu z Biurem Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy działki przy ul. Mirtowej róg ul. Mydlarskiej jako alternatywnej lokalizacji placu zabaw w os. Sadul

Uchwała Nr 11/2013 z 03.06.2013 w sprawie rekonstrukcji składu Zarządu Osiedla Sadul

Uchwała Nr 10/2013 z 15.04.2013 w sprawie przekazania Zarządowi Osiedla Sadul działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na ul. Mrówczej (odcinek pomiędzy ul. Lucerny i ul. Zwoleńską)

Uchwała Zarządu Nr 1/2013 z 05.03.2013 w sprawie wykupu gruntów i budowy południowego przedłużenia ul. Mydlarskiej od skrzyżowania przy posesji Mirtowa 3A do skrzyżowania z ul. Maksymiliana Roli

Uchwała Nr 9/2013 z 05.03.2013 w sprawie powołania Zarządu Osiedla Sadul

Uchwała Nr 8/2013 z 05.03.2013 w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Zarządu Osiedla Sadul

Uchwała Nr 7/2013 z 04.02.2013 w sprawie uprzątnięcia terenu na rogu ulic Paczkowskiej i Kwidzyńskiej

Uchwała Nr 6/2013 z 21.01.2013 w sprawie określenia potrzeb związanych ze środkami finansowymi na funkcjonowanie/obsługę Rady Osiedla Sadul w roku 2013 w celu realizacji działań statutowych Rady

Uchwała Nr 5/2013 z 07.01.2013 w sprawie budowy południowego przedłużenia ulicy Mydlarskiej od skrzyżowania ul. Mirtowa/Mydlarska do ul. Maksymiliana Roli

Uchwała Nr 4/2013 z 07.01.2013 w sprawie zamieszczenia informacji o radach osiedli w serwisie internetowym Urzędu Dzielnicy Wawer

Uchwała Nr 3/2013 z 07.01.2013 w sprawie zmiany tablicy informacyjnej na budynku siedziby Rady Osiedla Sadul przy ul. Lucerny 110

Uchwała Nr 2/2013 z 07.01.2013 w sprawie uzyskania tablicy Miejskiego Systemu Informacji z adresem Lucerny 110.

Uchwała Nr 1/2013 z 07.01.2013 w sprawie powołania oficjalnej strony internetowej Rady Osiedla Sadul

Uchwała Nr 9/2012 z 10.12.2012 w sprawie ustalenia sposobu kontaktowania się członków RO Sadul z mieszkańcami osiedla
w trakcie trwania kadencji Rady

Uchwała Nr 8/2012 z 10.12.2012 w sprawie powołania Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych

Uchwała Nr 7/2012 z 10.12.2012 w sprawie powołania Komisji Informacyjnej

Uchwała Nr 6/2012 z 10.12.2012 w sprawie powołania Komisji Infrastruktury

Uchwała nr 5/2012 z 10.12.2012 w sprawie utworzenia komisji problemowych

Uchwała nr 4/2012 z 10.12.2012 w sprawie wyboru Sekretarza RO Sadul

Uchwała nr 3/2012 z 10.12.2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego RO Sadul

Uchwała nr 2/2012 z 10.12.2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego RO Sadul

Uchwała nr 1/2012 z 10.12.2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego RO Sadul