Archiwum dla Październik, 2013

Ulica Nowozabielska – kropla w morzu potrzeb Wawra

Już za pół roku, między innymi mieszkańcy osiedla Sadul, powinni mieć do dyspozycji nową drogę do centrum miasta omijającą zakorkowany Wał Miedzeszyński. Będzie to ulica Nowozabielska w Osiedlu Las. Mieszkańcy Wawra, dzielnicy niedomagającej w zakresie infrastruktury komunalnej, wyczekują takich inwestycji …

Dlaczego Zarząd Dzielnicy Wawer nie współpracuje z radami osiedli w Wawrze?

Otrzymaliśmy notatkę z osiedla Radość. Coraz więcej osiedli skarży się na brak współpracy Zarządu i Rady Dzielnicy Wawer z radami osiedli i mieszkańcami.

Notatka z rozmowy odbytej z PKP-PLK , dyr. Krzysztofem Karpetą, odpowiedzialnym za infrastrukturę wzdłuż torów na terenie

Budżet partycypacyjny czyli obywatelski. Szczegóły po pierwszych spotkaniach.

W Warszawie, w tym także w Wawrze obywatele zadysponują częścią budżetu miasta, ale dopiero na… 2015 rok

Po raz pierwszy w historii zarządzania Warszawą obywatele będą mieli wpływ na sposób wydawania pieniędzy (niestety tylko w ułamkowych częściach budżetów poszczególnych dzielnic), …

Utrudniony dostęp do informacji o jakości wody w osiedlu Sadul

Inspekcja sanitarna co miesiąc bada wodę w stałym punkcie monitorowania przy ulicy Mydlarskiej 34 w osiedlu Sadul ale najwidoczniej nie chce dzielić się wynikami tych badań na lewo i prawo. Zarząd Osiedla Sadul chciał zapoznać się  z tymi badaniami bowiem …

Miasto wzywa do wyjaśnień w sprawie przetwarzania odpadów i wpływu na środowisko przy ul. Lucerny 35.

Informujemy, iż wszczęto postępowanie w sprawie dotyczącej przetwarzania odpadów przy ul. Lucerny 35 (nie jest to już osiedle Sadul ale bardo blisko naszego osiedla). „W dużych otwartych hałdach jest magazynowana: ziemia, humus oraz torf, które powodują spore zapylenie i wibracje

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy potwierdza budowę kanalizacji miejskiej w osiedlu Sadul

Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy (BI) potwierdza w piśmie z dnia 14.10.2013, że MPWiK traktuje budowę kanalizacji w osiedlu Sadul priorytetowo. Pismo BI jest odpowiedzią na pismo Rady i Zarządu Osiedla Sadul z dnia 23.09.2013 oraz potwierdzeniem pisma MPWiK z

Różnice w budżecie dla dzielnicy Wawer w 2013 i 2014 roku

Otrzymaliśmy od mieszkanki Wawra porównanie budżetów dla dzielnicy Wawer w 2013 i 2014. Tak oto wygląda to zestawienie.…

Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Mydlarskiej, Jankowskiego, Sumaków i Roli zgłoszona do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI).

Na podstawie pisma Zarządu Osiedla Sadul z dnia 08.10.2013 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer zgłosił za pośrednictwem Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego MPWiK S.A. budowę kanalizacji ściekowej w ulicach Mydlarska, Jankowskiego, Sumaków i Roli – patrz pismo

Spółdzielnia ZWAR wydaje zgodę na podłączenie do oczyszczalni kolejnego podmiotu, mimo że nie jest właścicielem sieci kanalizacyjnej.

Spółdzielnia ZWAR nadal wydaje zgodę na podłączenie do lokalnej oczyszczalni kolejnym właścicielom posesji w osiedlu Sadul. Spółdzielnia wskazuje sposób podłączenia do oczyszczalni przy wykorzystaniu sieci kanalizacyjnej, której nie jest właścicielem. Spółdzielnia nie informuje tych właścicieli o stanie własności sieci oraz …

Projektowany plan MPZP obszaru Sadul grozi wycinką lasu

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Sadul istotnie zmniejszono obszar lasu ciągnącego się od ulicy Mrówczej w stosunku do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Wycinek tego Studium pokazany jest na poniższym obrazku, gdzie ewidentnie widać, iż …

Pismo z ZGN-u w sprawie placu zabaw

Rada Osiedla Sadul zaniepokojona faktem braku terenu zieleni urządzonej na którym mógłby funkcjonować plac zabaw w projekcie MPZP Sadul zwróciła się pismem z dnia 24.09.2013 do Zarządu Dzielnicy Wawer z prośbą o informacje na temat stanu spraw związanych z placem …

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru Sadul a skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

W tekście projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul (MPZP) jest zapis o skutkach prawnych w zakresie wzrostu wartości nieruchomości, a mianowicie:

Rozdział 17
Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości
§37. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze

Sadul odwołał Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz

Gdyby miasto Warszawa sprowadzić tylko do osiedla Sadul to Pani Prezydent m.st. Warszawy zostałaby odwołana we wczorajszym (13.10.2013) referendum wyborczym. W lokalu wyborczym przy ulicy Lucerny 110 na 2064 uprawnione osoby swój głos wyborczy oddały 634 osoby co daje frekwencję …

Kontakty do Policji i Straży Miejskiej w dzielnicy Wawer

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi kontaktami do właściwych miejscowo funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Mieszkańcy skarżą się na niewłaściwe rozwiązanie odwodnienia na ul. Gajowej. Rada i Zarząd Osiedla Sadul odpowiadają na list mieszkańców osiedla z ul. Gajowej.

Rada Osiedla otrzymała list od Państwa Jodłowskich w sprawie prac, które miasto wykonało na ul. Gajowej. Oto treść listu:

Witam Państwa,
 
Chciałbym podziękować Radzie Osiedle Sadul za zrobieniem przed posesją na ulicy Gajowej 10 FOSY !!!!
To co zostało zrobione