Referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy

13 października 2013 roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy. Potrzebni są kandydaci do obwodowych komisji wyborczych, których w Wawrze jest 36. W skład komisji obwodowej wchodzi od 6 do 10 osób. Komisarz wyborczy powołuje w skład terytorialnej i obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, w równej liczbie, osoby pisemnie wskazane przez organ wykonawczy tej jednostki oraz inicjatora referendum. W skład komisji nie mogą wchodzić radni, osoby wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, a także inicjator referendum oraz jego pełnomocnik. Organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego oraz inicjator referendum mogą wyznaczyć do terytorialnej komisji i każdej obwodowej komisji po jednym mężu zaufania, który ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach wykonywanych przez te komisje oraz wnosić do protokołów wyników głosowania i wyników referendum uwagi z wymienieniem konkretnych zarzutów. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może np. statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego. Jak dotąd nie uzyskano w tej sprawie żadnej informacji od wawerskiej struktury politycznej PiS, która, jako tzw. opozycja w wawerskim samorządzie dzielnicowym, angażowała się w przeszłości w odwołanie wawerskiego Zarządu Dzielnicy.

Kampania referendalna służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych w referendum, treści postawionych pytań i wariantów, a także prezentowaniu stanowiska inicjatora referendum oraz partii politycznych, zrzeszeń i mieszkańców w sprawie poddanej pod referendum. Jak dotąd w Wawrze na ten temat niewiele wiadomo. Postanowienie komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum zawiera kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

Członkom obwodowych komisji referendalnych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania w referendum oraz ustaleniem wyników głosowania. Dieta za pracę w komisji przysługuje w wysokości ustalonej w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej i wynosi 160 zł. Kandydaci do komisji obwodowych w Wawrze mogą uzyskać informacje kontaktując się z Radą Osiedla Sadul.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *