Na co czekają z uchwaleniem sadulskiego planu zagospodarowania?

Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul przystąpiono na podstawie Uchwały nr XLIV/1392/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.11.2008r. W okresie od 16.09.2013r. do 16.10.2013r. projekt tego planu był wyłożony do publicznego wglądu, a w dniu 27.09.2013r. odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Uwagi do projektu planu miejscowego obszaru Sadul można było składać do dnia 6.11.2013r. Wszystkie uwagi do projektu planu zostały rozpatrzone, a ich rostrzygnięcie zostało opublikowane w dniu 11.12.2015r (patrz wpis: Uwagi do projektu MPZP Sadul rozpatrzone). Uchwałą nr XXVII/724/2016 z dnia 12.05.2016r. projekt tego planu został podzielony na dwie części – część I (Sadul) oraz część II (Zbytki), z uwagi na to, iż dla części I (Sadul) liczba złożonych uwag mieszkańców była stosunkowo niewielka (patrz wpis: Projekt MPZP obszaru Sadul zostanie podzielony na dwie części). Nic nie stoi zatem na przeszkodzie aby uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul: część I – Sadul.

Na co czeka miasto? Na co czekają urzędnicy? Oby nie było tak, że po zdegradowaniu naszego osiedla wciśnięciem tu zabudowy wielorodzinnej urzędnicy zdążą jeszcze zezwolić na naszym osiedlu kolejną gęstą zabudowę (kolejna próba maksymalizacji powierzchni zabudowy na etapie postępowania w sprawie warunków zabudowy ma właśnie miejsce dla jednej z działek przy ulicy Mrówczej).

Zwróciłem się do Zarządu Dzielnicy Wawer z prośbą o bezwględne zawieszanie postępowań administracyjnych na okres 9-ciu miesięcy (maksymalny okres przewidziany ustawowo) w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy w obszarze objętym projektem planu zagospodarowania (część I – Sadul). Jest to zgodne z Art. 62 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Ustawa ta daje Urzędowi Dzielnicy Wawer kompetencję do zawieszenia postępowania z urzędu, nie stanowiąc nawet żadnych dodatkowych wymagań co do przesłanek zawieszenia. W tym jednak przypadku istnieje taka przesłanka w postaci realnej możliwości uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w najbliższym czasie. Liczę na to, że urzędnicy  zaczną wreszcie z tego korzystać w przypadku naszego osiedla.

Ewentualnie dopiero po upływie 9-ciu miesiecy i odwieszeniu postępowania, jeśli faktycznie plan zagospodarowania nie zostanie w dalszym ciągu uchwalony, można prowadzić postępowanie administracyjne. Jednakże w takim przypadku i tak powinny być uwzględniane dotychczasowe ustalenia projektu tego planu (część I – Sadul). Zakończone zostały bowiem merytoryczne prace związane z jego sporządzaniem. W opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul brali udział eksperci z dziedziny architektury i urbanistyki, w tym także pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. W ciągu niespełna ośmiu lat powstawania tego planu przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień z nim związanych dla uwzględnienia wszystkich grup interesariuszy. Na obecnym obecnym etapie projekt ten jest eksperckim dokumentem podsumowującym możliwości zabudowy terenów w obszarze osiedla Sadul i powinien być zatem punktem odniesienia dla wydawanych decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy na przedmiotowym obszarze.

Koniec kropka… inne procedowanie postępowań administracyjnych będzie odbierane jako działanie na szkodę mieszkańców osiedla Sadul.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *