Więcej deszczówki przy nowej zabudowie wielorodzinnej

Ewidentnie nowa zabudowa wielorodzinna w naszym osiedlu pogorszyła możliwości pochłaniania w tych miejscach wód opadowych. Tam gdzie jeszcze niedawno było dużo trawy i zieleni teraz jest beton. A deszczówka gdzieś musi odpłynąć lub wsiąknąć. I płynie… po ulicach i na sąsiednie posesje.

Wskutek powstania nowej zabudowy wielorodzinnej w postaci czterokondygnacyjnego budynku przy ulicy Mieleckiej 14 w osiedlu Sadul, zmianie uległy stosunki wodne panujące na tych działkach oraz na działkach sąsiednich. W czasie opadów deszczu ilość wody gromadzonej na działkach sąsiednich znacznie zwiększyła się w stosunku do stanu sprzed powstania przedmiotowej zabudowy wielorodzinnej. Mało tego… znacznemu podtopieniu ulega również garaż podziemny tego wielokondygnacyjnego budynku, a dodatkowe zatrzymanie wód opadowych przed zalewaniem tego garażu lub zmiana kierunku spływania tych wód spotęguje problem z ich odprowadzaniem na działkach sąsiednich, w tym na drogach publicznych.

Podobna sytuacja dotyczy również powstającego wielokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mirtowej w tym samym osiedlu. Świadczą o tym znaczne ilości wód opadowych gromadzonych na terenie budowy, bezpośrednio na płycie dennej powstającego budynku.

Warunki ochrony środowiska dla powyższych inwestycji, zgodnie z opiniami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer oraz decyzjami o warunkach zabudowy, mówią o tym, że wody opadowe i roztopowe nie mogą przedostawać się poza granice działek i nie mogą zalewać sąsiednich posesji ani drogi, oraz że właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód na grunty sąsiednie.

Stan faktyczny świadczy o tym, że powierzchnia biologicznie czynna pozostała na działkach z zabudową wielorodzinną nie jest i nie będzie wystarczająca do absorbcji wód opadowych oraz o tym, że nie zastosowano rozwiązań chroniących interesy osób trzecich przed zalewaniem terenów sąsiednich wodami opadowymi. Z uwagi na brak możliwości przyłączenia przedmiotowych działek z zabudową wielorodzinną do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej niezbędne jest zagospodarowanie wód opadowych  w ramach tych działek np. przy pomocy zbiorników retencyjnych.

W związku z powyższym zwróciłem się w stosownej interpelacji o wyegzekwowanie od inwestorów zabudowy wielorodzinnej na przedmiotowych działkach przywrócenia stosunków wodnych na tych działkach lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom na terenie działek sąsiednich.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *