Likwidacja oczyszczalni w os. Sadul – odpowiedź MPWiK SA w sprawie oczyszczalni i infrastruktury kanalizacyjnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Warszawie w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 18.01.2013 r. poinformowało pismem WMA/073/HB/2003/2013 z 17.04.2013, że tymczasową oczyszczalnię na terenie os. Sadul będzie można zlikwidować po wybudowaniu kanału w ul. Lucerny i ul Mydlarskiej oraz po przyłączeniu istniejącej sieci kanalizacyjnej na ternie os. Sadul do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Nastąpi to dopiero w latach 2016-19 (strona internetowa inwestycji MPWiK).

Oczyszczalnia w os. Sadul od sierpnia 2012 nie ma pozwolenia wodno-prawnego na działanie. Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ – Wydział Gospodarowania Wodą i Geologii) wydało decyzję odmowną wobec MSM „Zwar” w dniu 23.08.2012. MSM „Zwar” odwołała się 11.09.2012 do II instancji, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-294 Warszawa. Organ ten albo utrzyma w mocy decyzję BOŚ lub zwróci do ponownego rozpatrzenia do BOŚ.  Powód odmowy: niezgodność z przepisami – rozporządzenie ministra środowiska z 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie susbstancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – rok 2006 Dz. U. 134, poz 984 z poź. zm. w 2009 nr 27 poz. 169 – dno urządzeń wodnych powinno być co najmniej 3 m powyżej poziomu wody podziemnej (gruntowej), i ten warunek nie był zachowany. Decyzja BOŚ została zaskarżona do RZGW, który nadal rozpatruje sprawę odwołania. Decyzja odmowna może być utrzymana. Wygląda na to, że od wielu lat m.st. Warszawa (gmina) nie wykonuje zadań własnych w sprawie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę  zgodnie z ustawą z 2001 roku i nowymi przepisami unijnymi. Z kolei Rada i Zarząd Dzielnicy Wawer (burmistrzowie) wykazują się kompletnym brakiem zaangażowania na rzecz mieszkańców os. Sadul w tej sprawie, tak jakby oczyszczalnia była wirtualna. Rada i Zarząd Dzielnicy Wawer odsyłają z tą sprawą do Rady m.st. Warszawy, która z kolei odsyła do MPWIK. Natomiast MPWiK odsyła do Rady m.st. Warszawy i Dzielnicy w tej sprawie. Koło więc się zamyka. Radni wawerscy są bezradni i obojętni w tej sprawie, mimo zwracania im uwagi w tym względzie podczas kolejnych sesji Rady Dzielnicy Wawer.  Ponadto w swoim piśmie MPWiK informuje, że właścicielem oczyszczalni jest MSM „ZWAR”, która jednocześnie administruje infrastrukturę kanalizacyjną, choć nie posiada protokołu zdawczo-odbiorczego wybudowanej infrastruktury. Uczestnikami w budowie infrastruktury i oczyszczalni były podmioty prywatne (w tym tzw. stara zabudowa). Niestety władze dzielnicy Wawer nic nie uczyniły przez wiele lat, aby rozwiązać pozytywnie problem kanalizacyjno-wodociągowy na terenie os. Sadul. Nic się też w tym zakresie nie zmieniło po zmianie ustroju samorządowego m.st. Warszawy. Według głosu z RZGW takie podejście w rzeczonej sprawie generuje poważny problem dla mieszkańców os. Sadul i m.st. Warszawy. MSM „ZWAR” nie współdziała z Radą Osiedla Sadul na rzecz właściwego przebiegu informacji w sprawie oczyszczalni i infrastruktury kanalizacyjnej. Wielu mieszkańców nie wie nawet, że oczyszczalnia nie ma pozwolenia na działanie.

Sprawę komplikuje jeszcze bardziej informacja ze strony MPWiK o negatywnej opinii w sprawie budowy tymczasowej oczyszczalni ścieków typu „Bioblok” dla potrzeb osiedla. Nie było uzgodnień w tej sprawie. Wygląda na to, że żadna strona nie zamierza przyjść z pomocą mieszkańcom os. Sadul i odbija problem jak piłeczkę pingpongową. W przypadku jakichkolwiek awarii infrastruktury kanalizacyjnej, ich usunięcie musiałoby być sfinansowane przez poszczególnych mieszkańców. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ infrastruktura kanalizacyjna zlokalizowana jest w pasach dróg publicznych, za które odpowiadają władze dzielnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *