Projekt MPZP obszaru Sadul zostanie podzielony na dwie części

Przygotowany został projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru Sadul. Zmiana polegałaby na podzieleniu przedmiotowego obszaru na dwie części: Cześć I – Sadul i część II – Zbytki. Granicą tych dwóch obszarów byłby w uproszczeniu Kanał Zagóździański.

Zaproponowany w uchwale podział miejscowego planu zagospodarowania przesztrennego obszaru Sadul ma za zadanie umożliwić zdecydowanie szybsze uchwalenie go w tzw. części sadulskiej czyli części I-Sadul i pozwolić na kontynuowanie procedury uchwaania planu dla części II-Zbytki m.in. poprzez jego ponowne wyłożenie do publicznego wglądu. Oznacza to, że część I – Sadul nie byłaby ponownie wykładana do publicznego wglądu – wynika to głównie z tego, że składane uwagi do projektu planu i ich rozsztrygnięcia nie spowodowały dużych zmian w tym projekcie. Tym samym osiedla Sadul byłoby szybciej „zabezpieczone” przed np. kolejną niechcianą zabudową wielorodzinną.

W dniu 02.03.2016 projekt tej uchwały pozytywnie zaopiniowała już Komisja Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *