W temacie kanalizacji na osiedlu Sadul

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na interpelację Radnego Dzielnicy Wawer p. Wiesława Domańskiego w sprawie kanalizacji na osiedlu Sadul. Przekaz generalnie jest taki, że budowa kanalizacji w poszczególnych ulicach osiedla Sadul planowana jest w 2018 roku i jest to niestety tylko orientacyjny termin.

W dniu 18.01.2013 wysłaliśmy pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej ZWAR w temacie istniejącej kanalizacji i oczyszczalni ścieków.  W piśmie tym zawarte były m.in następujące pytania:

1. Jaki jest powód wydania decyzji odmownej w sprawie pozwolenia wodno-prawnego dla MSM „ZWAR” przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (Wydział Gospodarowania Wodą i Geologii)?

2. Czy MSM „ZWAR” poinformowała odbiorców korzystających z usług oczyszczalni na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, oczyszczalni eksploatowanej i nadzorowanej przez MSM „ZWAR”, o decyzji odmownej BOŚ?

3. Kto jest właścicielem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy?

4. Kto jest odpowiedzialny za usuwanie awarii istniejącej sieci kanalizacyjnej, włączonej do oczyszczalni na terenie osiedla Sadul?

5. Czy właściciel lub podmiot eksploatujący oczyszczalnię na terenie osiedla Sadul jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?

6. Czy zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), wydano pozwolenie jakiemukolwiek przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na odprowadzanie ścieków na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer?

7. Czy  MSM „ZWAR” zwracała się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie z wnioskiem o przyjęcie na stan Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A, wybudowanej za czasów Gminy Warszawa-Wawer, oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul?

8. Jaka była decyzja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie, jeśli wniosek, o którym mowa w pytaniu 7, został skierowany do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. od MSM „ZWAR”?

9. Jaki był powód odmowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie przyjęcia wybudowanej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni, jeśli wniosek, o którym mowa w pytaniu 7, został skierowany do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w m.st. Warszawie. od MSM „ZWAR”?

10. Czy MSM „ZWAR” zna stanowisko Urzędu Dzielnicy Wawer odnośnie do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer?

11. Na jakiej podstawie prawnej działa oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer?

12. Czy podstawą prawną działania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej osiedla Sadul jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?

13. Czy MSM „ZWAR”, jako podmiot eksploatujący oczyszczalnię na terenie osiedla Sadul, spełnia warunki wykonywanej działalności określonej wobec przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?

14. Czy MSM „ZWAR”, w świetle zaistniałej obecnie sytuacji związanej z decyzja odmowną, jak też planów dotyczących kanalizacji na terenie osiedla Sadul w roku 2016, o czym informuje Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym m.st. Warszawy na stronie internetowej dotyczącej Inwestycji firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, zamierza ponownie zwrócić się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie o pilne przyjęcie na stan istniejącej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni na terenie osiedla Sadul?

15. Na jakiej podstawie prawnej działa od czerwca 2012 oczyszczalnia nadzorowana przez MSM „ZWAR”, skoro nie posiada pozwolenia wodno-prawnego z Biura Ochrony Środowiska na odprowadzanie ścieków do rowu Zagoździańskiego?

16. Na jakiej podstawie prawnej Spółka Wodna Obwodu Wawerskiego, Warszawa, Al. Zieleniecka 12, pismem z dnia 23.02.1994 r., wyraziła zgodę MSM „ZWAR” na zrzut oczyszczanych ścieków do rowu Zagoździańskiego, skoro obecnie nie wydano pozwolenia na dalszą działalność oczyszczalni w tym względzie, o czym poinformowało Biuro Ochrony Środowiska?

17. Czy MSM „ZWAR” otrzymała pozwolenie na odprowadzanie ścieków na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?

18. Na jakiej podstawie prawnej MSM „ZWAR” uzyskała pozwolenie na działalność związaną z oczyszczalnią w ramach istniejącej wówczas Gminy Warszawa-Wawer?

19. Czy MSM „ZWAR”, jako podmiot eksploatujący i nadzorujący oczyszczalnię na terenie osiedla Sadul, dostosowała swoją działalność do wymogów prawa, związanych z nowymi regulacjami, określonymi dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przez ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z późn. zm.)?

W odpowiedzi z 22.02.2013  na powyższe pismo MSM ZWAR napisało tylko tyle, że nie udzieli nam żadnej odpowiedzi i że powinniśmy się w tej sprawie zwrócić do Urzędu Dzielnicy Wawer. Tymczasem Urząd Dzielnicy Wawer, a konkretnie Wydział Infrastruktury już 10.01.2013 odpisał nam iż właścicielem sieci kanalizacyjnej na osiedlu Sadul i samej oczyszczalni jest Spółdzielnia ZWAR. I koło się zamyka.

Zobaczymy jeszcze co odpowie nam w tym temacie MPWIK bowiem tam wysłaliśmy podobne zapytania jak w przypadku MSM ZWAR.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *