Po posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli

W czasie kolejnego posiedzenia w dniu 28.02.2013 Konwent Przewodniczących Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zajął się Statutem Osiedli. Zaproponowano zmiany do Statutu, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer 4.03.2013. Główna zmiana dotyczy zapisu o Zarządzie Osiedla, a w szczególności sprawy składu Zarządu. W opinii prawników z tzw. miasta w skład Zarządu Osiedla powinny wejść osoby spoza Rady Osiedla. W opinii Komisji Statutowej oraz Rad Osiedli, a także Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli, taki wymóg nie ma uzasadnienia. Podniesiono kwestię braku podstawy prawnej do zapisu o Zarządzie Osiedla w Statucie Osiedli. Uzasadnienie wymogu poprzez analogię do Zarządu Dzielnicy wydaje się być chybione. Na ten aspekt sprawy słusznie zwrócił już nie po raz pierwszy uwagę Pan Bolesław Szostak, wiceprzewodniczący os. Aleksandrów. We wniosku z 11.02.2013 uzasadnił on, że powoływanie Zarządu Osiedla na wzór Zarządu Dzielnicy nie ma podstawy merytorycznej, a tym bardziej prawnej, albowiem Zarząd Dzielnicy zarządza finansami i majątkiem publicznym, za który ponosi odpowiedzialność. Natomiast Zarząd Osiedla nie ma czym zarządzać, bo jednostki niższego rzędu nie tworzą własnego budżetu (§ 5 Statutu Osiedli) i nie zarządzają majątkiem publicznym. Co więcej, nie mają nawet środków na obsługę i funkcjonowanie.  Konwent zwróci się do Komisji Statutowej o uzyskanie wykładni prawnej, która powinna jednoznacznie wskazać na uzasadnienie (lub jego brak) dla zapisu o Zarządzie Osiedla w Statucie Osiedla. Dotychczas ani Zarząd Dzielnicy, ani Rada Dzielnicy nie podały uzasadnienia dla wymogu przewidzianego zapisem o Zarządzie Osiedla. Obecnie w niektórych Radach Osiedli funkcjonują Zarządy Osiedli powołane spośród członków Rad Osiedli. Zapis o Zarządach Osiedli wprowadza niepotrzebne zamieszanie w funkcjonowaniu jednostek niższego rzędu, jakimi są Rady Osiedli. Niestety, nieuzasadniony upór inicjatorów zapisu w tym względzie nie ułatwia pracy Radom Osiedli, a wręcz ją utrudnia. Taka postawa nie sprzyja rozwojowi samorządności w Wawrze.

Konwent przyjął też Zasady Pracy Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli. Określają one ramowy zakres działania Konwentu w sprawach ważnych dla wawerskich osiedli w skali Dzielnicy i m.st. Warszawy. Zwrócono także uwagę na potrzebę podjęcia inicjatyw przez jednostki niższego rzędu w sprawach dotyczących opieki społecznej w Dzielnicy, aktywizacji organów Dzielnicy na rzecz szeroko pojętej działalności, która ma wpływ na warunki życia mieszkańców Osiedla, oraz przedstawienia Konwentowi przez jednostki organizacyjne Urzędu Dzielnicy pełnej informacji na temat zakresu ich działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *