Problem własności kanalizacji w osiedlu Sadul ciągle nierozwiązany

Jeden z najbardziej niepokojących problemów osiedla Sadul czyli problem braku właściciela istniejącej kanalizacji jest ciągle nierozwiązany. Po raz kolejny domagam się uregulowania stanu prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i przekazania jej do eksploatacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie – tym razem w interpelacji Radnego Dzielnicy Wawer nr 18(23)/2015.

Pełna treść interpelacji:

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku składam niniejszą interpelację zwracając się z prośbą o uregulowanie stanu prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i przekazania jej do eksploatacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie (MPWiK S.A.)

Istniejąca sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy została wybudowana po 1989 roku na podstawie umowy nr 1/89 pomiędzy ówczesnym Urzędem Dzielnicowym Warszawa Praga-Południe, jako inwestorem, a Zarządem Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWAR” (MSM ZWAR), jako inwestorem zastępczym (załącznik nr 1). Przedmiotowa umowa mówi o tym, iż inwestor, czyli dzisiejsze m.st. Warszawa, powierza inwestorowi zastępczemu, czyli funkcjonującej do dnia dzisiejszego MSM ZWAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Lebiodowej 15, realizację infrastruktury technicznej dla potrzeb osiedla Sadul w zakresie m.in. budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowy ulic wraz z ich oświetleniem oraz budowy oczyszczalni ścieków. MSM ZWAR zobowiązała się w przedmiotowej umowie do protokolarnego przekazania zrealizowanych zakresów robót inwestorowi lub wskazanemu przez inwestora przedsiębiorstwu komunalnemu oraz do przedstawienia rozliczenia końcowego inwestycji w ciągu dwóch miesięcy od daty ich przekazania. Niestety, wybudowana infrastruktura komunalna nigdy nie została protokolarnie przekazana przez MSM ZWAR.

Mieszkańcy osiedla Sadul wielokrotnie zwracali się z prośbami i wnioskami o dopełnienie procedury przejęcia przez m.st. Warszawa infrastruktury wybudowanej w ramach wspomnianej umowy nr 1/89 z 1989 roku.

W piśmie z 28 marca 2006 roku (załącznik nr 2) użytkownicy tej lokalnej sieci kanalizacyjnej zwrócili się z wnioskiem o jej przejęcie przez m.st. Warszawa. W odpowiedzi z dnia 28 kwietnia 2006 roku (załącznik nr 3) Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy stwierdziło, iż właściwą jednostką, która powinna podjąć działania zmierzające do przekazania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej do MPWiK S.A. jest Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer.  Aktywność Urzędu Dzielnicy Wawer ograniczyła się do wysłania pisma do MSM ZWAR z dnia 5 czerwca 2006 roku (załącznik nr 4) z prośbą o przekazanie dokumentacji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Z wnioskiem o włączenie oczyszczalni ścieków przy ul. Mirtowej w ogólny układ kanalizacyjny m.st. Warszawy zwracała się też sama spółdzielnia MSM ZWAR, m.in. w piśmie do Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 20 września 2010 roku (załącznik nr 5), zaznaczając przy tym jednak, iż oczyszczalnia ścieków stanowi jej majątek o wartości ok. 1 miliona złotych. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer przekazał wniosek MSM ZWAR do MPWIK S.A. w piśmie z dnia 4 października 2010 roku (załącznik nr 6). Spółka MPWiK S.A. w piśmie z 17 grudnia 2010 roku (załącznik nr 7) odpowiedziała, iż nie jest zainteresowana przejęciem istniejącej oczyszczalni, a ścieki z osiedla Sadul będą mogły być odprowadzane do układu kanalizacji miejskiej po wybudowaniu kolektora „W”.

Dotychczasowe wnioski o przejęcie porzuconej przez m.st. Warszawa infrastruktury komunalnej nie przyniosły żadnych rezultatów. W chwili obecnej MSM ZWAR zarządza oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i uważa ją za swoją własność, twierdząc jednocześnie, iż nie jest gestorem i właścicielem sieci kanalizacyjnej. MSM ZWAR takie stanowisko potwierdzała m.in. w piśmie z dnia 19 stycznia 2010 roku do Wspólnoty Mieszkaniowej „Mirtowa 4” (załącznik nr 8). MSM ZWAR w piśmie do MPWiK S.A z 13 lipca 2011 roku (załącznik nr 9), jako właścicieli poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, wskazuje indywidualnych inwestorów tj. spółdzielnie, developerów i społeczne komitety budowy sieci kanalizacyjnej. 

Do sieci kanalizacyjnej, jako swojej własności nie przyznaje się również m.st. Warszawa. Urząd Dzielnicy Wawer, jako właściciela sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul, wskazuje MSM ZWAR, co potwierdził m.in. w piśmie Wydziału Infrastruktury do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul z dnia 10 stycznia 2013 roku (załącznik nr 10). Podobne stanowisko w sprawie własności infrastruktury kanalizacyjnej wyraziła Spółka MPWiK S.A. w piśmie do Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul z dnia 17 kwietnia 2013 roku (załącznik nr 11), wskazując, iż według dokumentacji będącej w posiadaniu Spółki, właścicielem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul jest Międzyzakładowa Spółdzielnia ZWAR.

Opinia prawna Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, wyrażona w piśmie do Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul z dnia 26 września 2013 roku (załącznik nr 12), wskazuje jednak wyraźnie, iż MSM ZWAR nie jest właścicielem oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul. Ta sama opinia stwierdza jednocześnie, że dostępne dokumenty nie wskazują, kto jest właścicielem sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla.

W piśmie z dnia 10 kwietnia 2014 roku (załącznik nr 13), będącym odpowiedzią na interpelację Radnej m.st. Warszawy, Pani Ewy Masny z dnia 26 marca 2014 roku (załącznik nr 14), Prezydent m.st. Warszawy wyjaśnia, iż MSM ZWAR nie jest właścicielem sieci kanalizacyjnej, lecz jedynie jej administratorem, a właścicielem sieci i oczyszczalni ścieków był inwestor, czyli Dzielnica Praga Południe.

Nieuregulowany stan prawny sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul nie przeszkadza w wydawaniu przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer pozwoleń na wykonywanie nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacyjnej o nieustalonej własności.

Wymagane jest ostateczne uregulowanie praw własności w odniesieniu do lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul oraz dopełnienie procedury pełnego przejęcia przez m.st. Warszawa inwestycji związanej z urządzeniami do odprowadzania ścieków, zrealizowanej przez ówczesny Urząd Dzielnicy Praga Południe, na podstawie Umowy nr 1/89 z 1989 roku.

W sprawie uregulowania stanu prawnego sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków wielokrotnie interweniowała Rada i Zarząd Osiedla Sadul. Z prośbą o pomoc użytkownikom sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul, Rada i Zarząd tego osiedla występowali w piśmie do Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27 maja 2013 roku (załącznik nr 15). Samorząd Mieszkańców Osiedla Sadul w piśmie do MPWiK S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 roku (załącznik nr 16) apelował o wybór i wdrożenie do realizacji ostatecznej koncepcji rozwiązania problemu przejęcia do miejskiego systemu kanalizacji ścieków z osiedla Sadul. W piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Wawer i MPWiK S.A. z dnia 23 września 2013 roku (załącznik nr 17), Rada i Zarząd Osiedla Sadul zwrócili się po raz kolejny z prośbą o pilne działania w celu rozwiązania przedmiotowego problemu. Rada i Zarząd Osiedla Sadul wystosowała również wezwanie z 20 lutego 2014 roku (załącznik nr 18) do wszystkich odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z prośbą o jak najszybsze uregulowanie spraw własności i użytkowania sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul.

Rada i Zarząd Osiedla Sadul, na wezwanie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer w pismach do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul z dnia 5 sierpnia 2013 roku (załącznik nr 19)
oraz z dnia 1 października 2013 roku (załącznik nr 20), przekazała zwrotnie dokumentację techniczną poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul, zebraną od jej użytkowników.

Do dnia dzisiejszego żadna z jednostek organizacyjnych miasta, w tym Zarząd i Urząd Dzielnicy Wawer nie rozwiązały problemu własności sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul.

Uregulowanie stanu prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu jest niezbędne z kilku powodów. Przedmiotowa sieć może stanowić zagrożenie ekologiczne. Nie ma bowiem w tej chwili podmiotu, który jest odpowiedzialny za usuwanie awarii tej sieci. Sieć kanalizacyjna jest w wielu miejscach w złym stanie technicznym –  w kilku miejscach zapada się nawierzchnia wokół studzienek, co stwarza realne zagrożenie dla środowiska. W przypadku awarii przedmiotowej sieci kanalizacyjnej Spółdzielnia MSM ZWAR odmawia usuwania awarii, co potwierdziła m.in. w piśmie z dnia 10 lipca 2014 roku (załącznik nr 21).

Ponadto, oczyszczalnia ścieków w osiedlu Sadul działa w chwili obecnej bez pozwolenia wodno-prawnego, wymaganego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984). Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do Rowu Zagoździańskiego ścieków bytowych z osiedla mieszkaniowego Sadul dla MSM ZWAR wygasło w czerwcu 2012 roku. Decyzją
nr 880/OS/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku, Biuro Ochrony Środowiska odmówiło wydania kolejnego pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków administrowanej przez MSM ZWAR. Decyzja ta została utrzymana w mocy Decyzją instancji odwoławczej Nr 268/D/NN/13 z dnia 2 sierpnia 2013 roku wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (załącznik nr 22).

Z powodu braku pozwolenia wodno-prawnego podwyższone zostały dla MSM ZWAR o 500% opłaty środowiskowe (art. 292 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska mówiący o tym, iż w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% m.in. za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi). Te dodatkowe koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków ponoszą użytkownicy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul, którzy i tak dokonują, dużo większych niż w przypadku sieci miejskiej, zryczałtowanych opłat za odprowadzanie ścieków (w chwili obecnej ok. 140zł miesięcznie).

Uregulowanie stanu prawnego sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul jest ponadto niezbędne do jej włączenia w miejski system sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez MPWiK S.A. Spółka MPWiK stoi na stanowisku, wyrażonym w piśmie do Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul z dnia 26 września 2013 roku (załącznik nr 23), iż połączenie tej osiedlowej sieci kanalizacyjnej, z infrastrukturą miejską i świadczenie usług odbioru ścieków możliwe będzie po wskazaniu podmiotu, który jest właścicielem przedmiotowej sieci, z uwagi na konieczność zawarcia umów. Gotowość do przejęcia przez Spółkę MPWiK S.A., urządzeń kanalizacyjnych w osiedlu Sadul, po wskazaniu formalnego właściciela, podkreśliło Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w piśmie do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul z dnia 4 września 2014 roku (załącznik nr 24). Spółka MPWiK S.A. potwierdziła takie stanowisko także m.in. w piśmie do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul z dnia 27 sierpnia 2014 roku (załącznik nr 25), precyzując jednocześnie, iż w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2021 znajdują się zadania związane z budową nowej sieci kanalizacyjnej w ulicach wchodzących w skład osiedla Sadul.

Budowa nowej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul wymagałaby zapewne ponoszenia przez aktualnych użytkowników istniejącej sieci kanalizacyjnej kosztów wykonania nowych przyłączy do nowej sieci. Takie rozwiązanie nie jest akceptowalne przez mieszkańców – już raz ponosili oni te koszty podczas budowy przedmiotowej sieci kanalizacyjnej m.in. w ramach społecznych komitetów budowy.

Rozwiązanie problemu braku właściciela sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul, poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej w tym osiedlu, w dalszym ciągu nie ujawniłoby podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie istniejącej w pasach drogowych sieci kanalizacyjnej i usuwanie jej awarii.

Problem dotyczy ok. 540 posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej tj. około 2400 mieszkańców osiedla Sadul i najbliższych okolic.

Jak we wstępie, domagam się podjęcia natychmiastowych działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz przekazanie jej do eksploatacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie. 

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni.

Z poważaniem,

Rafał Czerwonka

 

Załączniki:

1)       Umowa nr 1/89 z 1989 roku o sfinansowanie realizacji miejskiej infrastruktury technicznej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego „Sadul I”, etap I, przy ul. Mirtowej, Gajowej, Pomiechowskiej i Paczkowskiej

2)       Pismo wspólnot mieszkaniowych i członków MSM ZWAR do Biura Infrastruktury m.st. Warszawy z dnia 28.03.2006 w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków w Aninie-Sadulu przez gminę m.st. Warszawy

3)       Pismo Biura Infrastruktury m.st. Warszawy do Naczelnika w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer z dnia 28.04.2006 w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków

4)       Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do MSM ZWAR z dnia 05.06.2006 w sprawie przekazania dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji

5)       Pismo MSM ZWAR do Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 20.09.2010 w sprawie oczyszczalni ścieków

6)       Pismo Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer do MPWiK S.A. z dnia 04.10.2010 w sprawie oczyszczalni ścieków

7)       Pismo MPWiK S.A. do Urzędu Dzielnicy Wawer z dnia 17.12.2010 z odmową przejęcia oczyszczalni ścieków

8)       Pismo MSM ZWAR do Wspólnoty Mieszkaniowej „Mirtowa 4” z dnia 19.01.2010 w sprawie eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej na osiedlu Sadul

9)       Pismo MSM ZWAR do MPWiK S.A. z 13.07.2011 w sprawie przełączenia sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul do kanalizacji miejskiej

10)   Pismo Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul z dnia 10.01.2013 w sprawie własności sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

11)   Pismo MPWiK S.A. do Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul z dnia 17.04.2013 w sprawie infrastruktury kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

12)   Pismo Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul z dnia 26.09.2013 w sprawie opinii prawnej na temat sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

13)   Odpowiedź na Interpelację Radnej m.st. Warszawy, Pani Ewy Masny z dnia 10.04.2014

14)   Interpelacja Radnej m.st. Warszawy, Pani Ewy Masny z dnia 26.03.2014

15)   Pismo Rady i Zarządu Osiedla Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.05.2013 w sprawie kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul

16)   Pismo Rady i Zarządu Osiedla Sadul do MPWiK S.A. z dnia 14.08.2013 w sprawie wyboru koncepcji przejęcia do miejskiego systemu kanalizacji ścieków z osiedla Sadul

17)   Pismo Rady i Zarządu Osiedla Sadul do Prezydenta m.st. Warszawy, Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Wawer, MPWiK S.A. z dnia 23.09.2013 w sprawie rozwiązania problemu kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul

18)   Wezwanie Rady i Zarządu Osiedla Sadul z dnia 20.02.2014 w sprawie uregulowania spraw własności sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

19)   Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul z dnia 05.08.2013 w sprawie przekazania dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

20)   Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul z dnia 01.10.2013 w sprawie przekazania dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

21)   Pismo MSM ZWAR z dnia 10.07.2014 z odmową usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

22)   Decyzja Nr 268/D/NN/13 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 2 sierpnia 2013 roku utrzymująca w mocy odmowę wydania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul

23)   Pismo MPWiK S.A. do Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul z dnia 26.09.2013 w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul

24)   Pismo Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul z dnia 04.09.2014 w sprawie usuwania awarii sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

25)   Pismo MPWiK S.A. do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul z dnia 27.08.2014 w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *