MPWiK odpowiada w sprawie kanalizacji na terenie osiedla Sadul

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) poinformowało osiedle Sadul pismem z 27.08.2014, że prowadzone są prace zmierzające do udostępnienia sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul w 2015 roku. Jednak – zaznacza MPWiK – realizacja budowy uzależniona jest od wielu spraw. Kanalizacja ściekowa będzie zbudowana w ul. Mydlarskiej i ul. Lucerny (2 kanały), do których ma być ewentualnie podłączona istniejąca infrastruktura kanalizacyjna po ustaleniu jej właściciela, inspekcji i przeglądu kanałów oraz ich stanu technicznego.  Według MSM ZWAR „wszystkie dane dotyczące sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków powinny być w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy” (patrz pismo MSM ZWAR do Rady Osiedla Sadul z 22.03.2013). Niestety, Urząd Dzielnicy Wawer tego nie potwierdza – patrz pismo z 01.10.2013 roku, w którym zastępca burmistrza stwierdził: „W Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy brak jest jakichkolwiek merytorycznych materiałów dotyczących przekazania protokolarnie zrealizowanego zakresu robót. Powyższa sytuacja wskazuje, że nie została dokonana procedura przekazana Inwestorowi, czyli Dzielnicy Praga Południe, rozliczenia końcowego inwestycji, objętego umową Nr 1/89 z 1989 roku” (na 410 mln starych zł). MSM ZWAR była wówczas tzw. inwestorem zastępczym. Urząd Dzielnicy Wawer nie potwierdza przekazania dokumentów dot. kanalizacji, z czego może wynikać, że MSM ZWAR nadal jest inwestorem zastępczym, a więc jest ona odpowiedzialna za infrastrukturę (sieć i oczyszczalnię) w osiedlu Sadul. Ponadto MSM ZWAR, jako posiadacz urządzeń służących do odprowadzania ścieków, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art.434 kc i 435 kc. Brak własności po stronie posiadacza nie zwalnia bowiem z odpowiedzialności prawnej wynikającej z ww. przepisów. Według zastępcy prezydenta Warszawy, J. Dąbrowskiego, MSM ZWAR nie jest właścicielem oczyszczalni. MSM ZWAR nie jest też właścicielem sieci kanalizacyjnej, lecz jedynie administratorem (patrz odpowiedź na interpelację E.Masny z 11.04.2014). „Właścicielem sieci i oczyszczalni – pisze zastępca prezydenta Warszawy w odpowiedzi na interpelację E. Masny, wiceprzewodniczącej Warszawy – był inwestor, czyli Dzielnica Praga Południe. W Urzędzie Dzielnicy Wawer brak jest dokumentów przekazania przedmiotowej infrastruktury„. Powstają więc pytania:

1. Dlaczego brak jest dokumentów protokolarnego przekazania? Kto ich nie przekazał?

2. Dlaczego nie została dokonana procedura rozliczenia końcowego inwestycji objętej umową 1/89?

3. Dlaczego MSM ZWAR dysponowała rzekomo nie swoją siecią kanalizacyjną w osiedlu Sadul, skoro sama informowała mieszkańców, że nie była jej właścicielem, a jednocześnie wydawała zgodę na podłączenie i przyjęcie ścieków – przy pozytywnej ocenie MPWiK – określonym podmiotom nie tylko z osiedla Sadul, ale także spoza osiedla?

4. Dlaczego w wydawaniu zgody na przyjęcie ścieków do oczyszczalni, mimo braku pozwolenia wodno-prawnego (patrz Decyzja RZGW w sprawie oczyszczalni)  uczestniczy Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Wawer, i nie odpowiada w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej na zapytania o podstawę prawną udzielenia zgody na wykonanie przyłącza do sieci i oczyszczalni z posesji?

MSM ZWAR informowała w 2011 roku pismem znak: MSM/1749/2011  – MPWiK oraz Urząd Dzielnicy Wawer o szkicu sytuacyjnym z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, podkładach geodezyjnych ulic z siecią kanalizacyjną i telewizyjnej inspekcji kanalizacji poszczególnych kanałów sieci. Dokumenty znajdują się w archiwum MPWiK na ul. Jagiellońskiej. W 2010 roku MPWiK nie było jednak zainteresowane przejęciem infrastruktury – patrz pismo MPWiK z 04.10.2010.

Urząd Dzielnicy Wawer informował Radę Osiedla Sadul, że właścicielem i odpowiedzialnym za infrastrukturę kanalizacyjną, w tym za naprawy tej sieci jest MSM ZWAR (niedawną awarię na ul Gajowej usunęło jednak MPWiK, a nie MSM ZWAR). Podobne ustalenia wynikają z pisma Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy – patrz pismo znak: IN.EO.703/11/06 z 2006. Inwestycja została zrealizowana, według Biura Infrastruktury, przez „ówczesną Dzielnicę Praga Południe”. Natomiast inwestorem zastępczym była MSM ZWAR. Skoro nie ma rozliczenia inwestycji objętej umową 1/89, wydaje się, że MSM ZWAR nadal może być inwestorem zastępczym.

Jednak w związku z niedawną awarią sieci kanalizacyjnej przy ul. Gajowej okazało się, że MSM ZWAR odmówiła mieszkańcom pomocy w naprawie – patrz wpis: MSM ZWAR odmawia mieszkańcom pomocy w sprawie awarii kanalizacji na ul. Gajowej, zresztą zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem tej spółdzielni w podobnej sytuacji wobec Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mirtowej 4. W sytuacji braku pozwolenia wodno-prawnego, braku własności gruntu (działka m.st. Warszawy według księgi wieczystej), na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia, braku rozliczenia końcowego inwestycji, nieustanowienia dzierżawy wieczystej, itd., sprawa infrastruktury kanalizacyjnej w osiedlu Sadul budzi poważne wątpliwości, zwłaszcza w świetle obecnego pisma MPWiK, a także stanowiska tego przedsiębiorstwa, które zaprezentowała Marzena Wojewódzka z zespołu prasowego MPWiK: „Sieć kanalizacyjna w ul. Gajowej nie stanowi naszego majątku i nie jest eksploatowana przez naszą spółkę” – patrz artykuł na portalu tuwawer.pl. Dlaczego więc MPWiK zdecydowało się naprawić uszkodzenie sieci kanalizacyjnej nie będącej jej majątkiem? Tym bardziej, ze Dzielnica Wawer twierdzi, że nie jest właścicielem tej sieci. W tym samym miejscu kompletnym niezrozumieniem problemu wykazał się radny Kacprowicz z Zerznia i lokalnego PiS, który uważa, że „Utrzymanie, naprawa jak i dozór eksploatacyjny należy do właścicieli poszczególnych odcinków. W przypadku awarii danego odcinka do jej usunięcia zobowiązany jest jej właściciel”. (patrz ten sam artykuł na portalu tuwawer.pl). Kacprowicz, zamiast pomóc mieszkańcom,  obarcza ich odpowiedzialnością, nie wskazuje właściciela, a jednocześnie przyznaje, że nie ma pełnej wiedzy na ten temat. Inną sprawą jest, że radny Kacprowicz oraz inni radni w Wawrze nie otrzymali od przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer, Norberta Szczepańskiego, pisma Rady i Zarządu Osiedla Sadul odnoszącego się już w lutym tego roku do sprawy przekazania infrastruktury kanalizacyjnej w osiedlu Sadul. Wygląda na to, że radni są bezradni w tym względnie, a przewodniczący Szczepański nie przekazał im ww. pisma Rady Osiedla Sadul. Warto też zauważyć, że na pismo Rady Osiedla Sadul zareagowała przewodnicząca Rady Warszawy i zastępca prezydenta Warszawy. Dzielnica Wawer – czy to burmistrz, czy to rada dzielnicy – zignorowali wezwanie Rady Osiedla Sadul, które było wynikiem ustaleń wypracowanych z MPWiK.

Kolejnym wreszcie problemem jest budowa kanalizacji do posesji przy ulicach: Roli, Jankowskiego i Sumaków. Urząd Dzielnicy nadal nie wyjaśnił sprawy własności terenu, na którym obecnie jest droga publiczna nieutwardzona. Mieszkańcy nabyli ten teren w przekonaniu, że jest to własność miasta i że mają jednocześnie dostęp do drogi publicznej. Po latach okazało się, że jest to teren prywatny, który obecnie musi wykupić miasto. Dlaczego dopuszczono do takiej sytuacji? I kto do tego dopuścił w Urzędzie Dzielnicy Wawer? Ma to ogromne znaczenie dla budowy drogi w tym miejscu osiedla oraz kanalizacji. Jak wyjaśnia w swoim piśmie MPWiK: „Rozpoczęcie prac projektowych możliwe będzie po uregulowaniu przez właścicieli stanu prawnego gruntów, na których znajdować się mają urządzenia kanalizacyjne”. Na te pytania już od pół roku nie ma odpowiedzi z Urzędu Dzielnicy Wawer i zastępcy burmistrza, Ł. Jeziorskiego. Dlaczego taką sytuacją obarcza się mieszkańców osiedla Sadul?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *