Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów i Lucerny począwszy od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Mrówczej. Nasze argumenty za ujęciem przedmiotowego korytarza rowerowego są następujące:

– nie jest przewidziana obsługa rowerowa osiedli Wawer, Sadul i Zerzeń w dzielnicy Wawer. Jedyna trasa rowerowa w sąsiedztwie wspomnianych osiedli przebiega na ich skraju, od strony zachodniej, w ulicy Wał Miedzeszyński. Od strony wschodniej planowany korytarz rowerowy Wydawnicza-Szpotańskiego-Patriotów zlokalizowany jest po drugiej stronie torów kolejowych, co utrudnia do niego dostęp ze wspomnianych osiedli. Nie została zatem przewidziana obsługa ruchu rowerowego z osiedli Wawer, Sadul i Zerzeń, w tym z ich centralnej części, jaką z pewnością jest ciąg uliczny Kadetów – Lucerny. Jednocześnie bez tego ciągu poprzecznego cała południowo-wschodnia Warszawa pozbawiona jest dostępu do trasy rowerowej przy ulicy Wał Miedzeszyński, którędy to prowadzi najbliższy kanał komunikacji rowerowej do lewobrzeżnej części miasta.

– przedmiotowy korytarz rowerowy gwarantuje duże zainteresowanie użytkowników m.in. z uwagi na jego przebieg przez takie osiedla jak Las, Zerzeń, Wawer i Sadul.

–  w dużej części jest to już istniejący korytarz rowerowy i wymaga tylko usunięcia wąskich gardeł – funkcjonuje bowiem już ścieżka rowerowa w ciągu ulicy Kadetów na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do projektowanej ulicy Nowozabielskiej oraz od Kościoła pw św. Karola Boromeusza do ulicy Trakt Lubelski. Wymagane jest jedynie usunięcie przerwy w ciągu pieszo-rowerowym w ulicy Kadetów od projektowanej ulicy Nowozabielskiej do Kościoła pw św. Karola Boromeusza oraz wybudowanie ścieżki rowerowej w ulicy Lucerny. Budowa przedmiotowego korytarza nie wymaga zatem dużych nakładów inwestycyjnych z uwagi na istniejącą infrastrukturę rowerową.

–  spółka MPWiK S.A. planuje budowę kanalizacji sanitarnej tj. kanału Ø 0,40 – 0,50 m w ul. Lucerny w 2015 roku. Dla tej części sieci kanalizacyjnej spółka MPWiK S.A. uzyskała już decyzję środowiskową i w najbliższym czasie złoży wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rozpoczęcie robót planowane jest na początek 2015 roku. Zasadne byłoby zbudowanie ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Lucerny w ramach przebudowy tej ulicy i odtwarzania jej nawierzchni po realizacji prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

–  projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Sadul, który jest aktualnie konsultowany przewiduje ścieżkę rowerową w ciągu ulicy Lucerny.

– przebudowywana właśnie ulica Trakt Lubelski pozbawiona została w ostatecznej wersji projektu ścieżki rowerowej i zatok autobusowych, przez co ulica ta jest niebezpieczna dla rowerzystów i nie może stanowić alternatywy dla obsługi komunikacji rowerowej w tej części Warszawy.

Zapraszamy również Państwa do składania uwag w ramach konsultacji „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku” – szczegóły na stronach Centrum Konsultacji Społecznych w Warszawie.

Jednocześnie zwróciliśmy się z pismem z dnia 04.11.2013r. do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (do wiadomości Urzędu Dzielnicy Wawer, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy) o takie zaplanowanie przebudowy ulicy Lucerny aby nastąpiło to bezpośrednio po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej przewidzianej na rok 2015. Przedmiotowa przebudowa (bez względu na to czy kanalizacja będzie realizowana w ciągu ulicy, chodnika czy pobocza) powinna przewidywać budowę ścieżki rowerowej, poszerzenie mostku na kanałem Nowe Ujście oraz budowę odpowiednio szerokich chodników wraz z sygnalizacją świetlną na przejściach dla pieszych.

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *