Inwestycje w wodociągi i kanalizację ponownie opóźnione

W dniu 14 stycznia 2021 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę nr XLIII/1309/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2021-2028. Po cichutku, bez niepotrzebnego rozgłosu, setki inwestycji wodno-kanalizacyjnych po raz kolejny odsunięto w czasie na kolejne lata. Nowy plan inwestycyjny sięga teraz 2028 roku. Dotyczy to także inwestycji planowanych na osiedlu Sadul…

Zwróciłem się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn opóźnień w realizacji poprzedniego planu inwestycyjnego. W szczególności poprosiłem o dokładne sprecyzowanie przyczyn braku możliwości realizacji w zaplanowanych wcześniej terminach poniższych projektów inwestycyjnych dotyczących osiedla Sadul:

– budowa kanalizacji w ulicy Paczkowskiej na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do ul. Mrówczej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 przewidziana była do realizacji w 2016 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2017 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2021 roku, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w 2022 roku,

– budowa kanalizacji w ulicy Snopowej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 przewidziana była do realizacji w 2016 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2017 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w latach 2020-2021, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w latach 2024-2025,

– budowa kanalizacji w ulicy Mieleckiej na odcinku od ul. Lucerny do ul. Paczkowskiej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 przewidziana była do realizacji w 2016 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2017 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2021 roku, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w 2022 roku,

– budowa kanalizacji w ulicy Wapiennej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 przewidziana była do realizacji w 2016 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2017 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w latach 2020-2021, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w latach 2024-2025,

– budowa kanalizacji w ulicy Piechurów na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Chorzowskiej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 przewidziana była do realizacji w 2016 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2017 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2021 roku, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w 2022 roku,

– budowa kanalizacji w ulicy Węglarskiej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 przewidziana była do realizacji w 2016 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2017 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2021 roku (oraz w drodze dojazdowej do Węglarskiej 84-90 w 2025 roku), a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w latach 2024-2025 (za wyjątkiem odcinka Lucerny -Węglarska 80 i w drodze dojazdowej do Węglarskiej 84-90, które są przewidziane do realizacji w 2022 roku),

– budowa kanalizacji w ulicy Murarskiej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 oraz w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2018 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2021 roku, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w 2022 roku,

– budowa kanalizacji w ulicy Osadniczej na odcinku od Mieleckiej do Osadniczej 2, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 oraz w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2018 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2021 roku, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w 2023 roku,

– budowa kanalizacji w ulicy Kwidzyńskiej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 oraz w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2018 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2021 roku, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w 2022 roku,

– budowa kanalizacji w ulicy Chorzowskiej, która w planie inwestycyjnym na lata 2010-2015 przewidziana była do realizacji w latach 2015-2016, w planie inwestycyjnym na lata 2014-2021 oraz w planie inwestycyjnym na lata 2015-2022 przewidziana była do realizacji w 2018 roku, w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2021 roku, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w 2022 roku,

– budowa wodociągu i kanalizacji w drodze dojazdowej do Mirtowej 1S-1D, która w planie inwestycyjnym na lata 2018-2025 przewidziana była do realizacji w 2024 roku, a w nowym planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 przewidziana jest do realizacji w 2027 roku i wydłużyła się do 300 metrów, podczas gdy odległość do ostatniej posesji w tej ulicy to ok. 110 metrów,

Jednocześnie, w odniesieniu do planowanych inwestycji na terenie osiedla Sadul, zapytałem dlaczego zrezygnowano z realizacji kanalizacji na tych odcinkach dróg, na których istnieje kanalizacja prowadząca wcześniej do lokalnej oczyszczalni ścieków administrowanej przez Spółdzielnię ZWAR, skoro zgodnie z wcześniejszymi opiniami MPWiK stan tych kanałów jest od dłuższego czasu fatalny.


Poniżej przedstawiam Państwu odpowiedź MPWiK na zadane pytania:

Warszawa, 7 maja 2021 r.

PRO.DPI.WID-PW.800.2017.1091.128547.21.AdK

Pan Norbert Szczepański
Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
wawer.sekretariat@um.warszawa.pl

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie osiedla Sadul.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w odpowiedzi na pismo znak: UD-XIII-WOR.0003.25.2021.PPS (2.LZA.UD-XIII-WOD-OZ) z dnia 02.04.2021 r.(data wpływu do Spółki -14.04.2021 r.) i przekazaną przy ww. piśmie Interpelację
nr 383 Pana Rafała Czerwonki – Radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczącą opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych MPWiK przekazuje poniższe informacje w zakresie inwestycji, o których mowa w ww. interpelacji.

  1. Budowa kanalizacji w ul. Paczkowskiej na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do ul. Mrówczej.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A na lata 2021-2028 realizacja została przewidziana na 2022 r. Przesunięcie terminu realizacji z 2021  na 2022 rok  budowy kanału sanitarnego w ul. Paczkowskiej związane jest z koniecznością wcześniejszego wybudowania odbiornika ścieków dla przedmiotowego kanału sanitarnego
w ul. Mrówczej. Inwestycja związana z budową kanału w ul. Mrówczej obecnie jest na etapie opracowania projektu zamiennego, którego prace projektowe będą trwały do końca 2021r. Następnie Spółka przystąpi do wyłonienia w postępowaniu przetargowym wykonawcy robót budowlanych. Szacujemy, że zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Mrówczej nastąpi do końca 2022 roku.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 19.05.2020 r. Spółka wystąpiła do Wydziału Architektury
 i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer działającego w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji kanału sanitarnego w ul. Paczkowskiej. Postępowanie w ww. sprawie na wniosek Spółki aktualnie jest zawieszone ze względu na przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego odwodnienia wykopów budowlanych. Szacujemy, że uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę będzie możliwe w III kwartale 2021r. Nadmieniamy, że Spółka rozważa możliwość wyłonienia jednego Wykonawcy robót dla obu zadań związanych z budową sieci
w ul. Mrówczej jak i ul. Paczkowskiej.

  • Budowa kanalizacji w ul. Snopowej

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A.
na lata 2021-2028 realizacja została przewidziana na lata 2024-2025 r. Przesunięcie terminu realizacji z 2020-2021 na 2024-2025 rok podyktowane jest z trudnościami z uzyskaniem przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.

Problemy z pozyskaniem przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane dla dz. ew. nr 109/3 z obręby 3-11-23 spowodowały, że konieczne było skorzystanie z zapisów
art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 24.01.2019 r. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. wystąpiła do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z art. 124 ww. ustawy. Aktualnie trwa postępowanie administracyjna w tej sprawie.

Ponadto, wystąpił problem z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością dla działki 13/4 z obrębu 3-13-20. W dniu 19.12.2018 r. Spółka wystąpiła do Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości do celów realizacji inwestycji liniowej. Z uwagi na brak rozpatrzenia sprawy Spółka w dniu 10.12.2019 r. a następnie w dniu 12.03.2021 r. wystąpiła
z pytaniem o stan zaawansowania rozpatrywania złożonego wcześniej wniosku. Do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęła odpowiedź na złożone zapytanie.

  • Budowa kanalizacji w ul. Mieleckiej na odcinku od ul. Lucerny do ul. Paczkowskiej

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A.
na lata 2021-2028 realizacja została przewidziana na 2022 r.

Dla przedmiotowej inwestycji trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i uzyskiwane są zgody oraz decyzje administracyjne niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  Z uwagi na fakt, że wykonawca pozostaje w zwłoce dotyczącej terminu przekazania do Spółki dokumentacji projektowo-kosztorysowej informujemy, że podany wyżej termin może ulec zmianie. Szacujemy, że Spółka otrzyma dokumentację projektowo-kosztorysową do końca 2021 roku a w 2022 roku uzyskana zostanie decyzja o pozwoleniu
na budowę i przeprowadzona procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych.

  • Budowa kanalizacji w ul. Wapiennej

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A.
na lata 2021-2028 realizacja została przewidziana na 2024-2025 r. Pierwotnie zakładany termin realizacji uległ przesunięciu, ze względu na problemy z uzyskaniem przez Spółkę prawa
do dysponowania terenem na cele budowlane.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowana jest między innymi na nieruchomościach o nieustalonym stanie prawnym (dz. ew. nr 109/4, 245 z obrębu 3-11-23 oraz działki ew. nr 162 z obrębu 3-11-24). Wobec powyższego konieczne jest skorzystanie przez Spółkę z zapisów
art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami i przeprowadzenie procedury administracyjnej w tym zakresie. Spółka w lutym 2021r. złożyła odpowiednie wnioski do Biura Mienia Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

Dodatkowo projektowana trasa sieci kanalizacyjnej zlokalizowana jest także na działkach będących własnością osób prywatnych tj. działce ew. nr 69/3 z obrębu 3-11-23 (która posiada trzech współwłaścicieli), oraz działce ew. nr 26 z obrębu 3-11-24 (która posiada trzech współwłaścicieli). Spółka nie posiada prawa do dysponowania terenem od dwóch współwłaścicieli działki 69/3 oraz od wszystkich współwłaścicieli działki 26. Do współwłaścicieli ww. działek, dla których Spółce brakuje prawa do dysponowania nieruchomością, zostały wysłane dwukrotnie listy, z prośbą o wypełnienie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Na żaden z wysłanych listów, Spółka nie otrzymała odpowiedzi. W związku z powyższym celem uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane niezbędne będzie, po przygotowaniu odpowiednich materiałów, także dla przedmiotowych działek przeprowadzenie procedury
w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prosimy również o wsparcie Urzędu Dzielnicy i Radnych w zakresie uzyskania zgody prywatnych właścicieli nieruchomości.

  • Budowa kanalizacji w ul. Piechurów na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Chorzowskiej

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A.
na lata 2021-2028 realizacja została przewidziana na 2022 rok.

Przesunięcie terminu realizacji związane jest z koniecznością wcześniejszego wybudowania odbiornika ścieków dla przedmiotowego kanału sanitarnego w ul. Mrówczej, o którym mowa jest powyżej. Spółka posiada niezbędne dla realizacji tego zadania dokumentację projektowo – kosztorysową oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 16.02.2021 r. Nadmieniamy, że Spółka rozważa możliwość wyłonienia jednego Wykonawcy robót dla obu zadań związanych z budową sieci w ul. Mrówczej jak i ul. Piechurów.

  • Budowa kanalizacji w ul. Węglarskiej oraz ul. Murarskiej

Zgodnie z Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A na lata 2021-2028 realizacja budowy kanału w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej 84-90 została przewidziana na 2024-2025r, natomiast kanału w ul. Węglarskiej na rok 2022.
Dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Węglarskiej w dniu 15.07.2020r. Spółka złożyła wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer reprezentującego Prezydenta m. st. Warszawy o wydanie pozwolenia na budowę dla budowy kanału sanitarnego
w ul. Węglarskiej na odcinku od ul. Lucerny do wysokości posesji nr 80 oraz w ul. Murarskiej
na odcinku od ul. Węglarskiej do wysokości posesji 96. W dniu 20.08.2020 r. Spółka otrzymała Postanowienie nr 656/2020 wzywające wnioskodawcę o uzupełnienie złożonego wniosku między innymi o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a w szczególności §140 ust. 8 w zakresie usytuowania projektowanej podziemnej infrastruktury tj. kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ul. Węglarskiej. W związku z powyższym Spółka przygotowała niezbędne materiały w tym zakresie i poprzez Wydział Architektury i Budownictwa dla Urzędu Dzielnicy Wawer skierowała odpowiedni wniosek do Ministra Infrastruktury. Minister Infrastruktury pismem  nr DDP-4.454.365.2020.MWE.2 z dnia 23.12.2020r. uznał ww. wniosek za bezprzedmiotowy,
o czym Spółka została poinformowana przez organ prowadzący sprawę pismem znak: UD-XIII-WAB-AB.670.332.2020.MWO dnia 19.01.2021r. Pozwoliło to na uzyskanie przez Spółkę w dniu 16.02.2021r. Decyzji nr 80/2021 o pozwoleniu na budowę kanału w ul. Węglarskiej
oraz ul. Murarskiej. W chwili obecnej przedmiotowa decyzja została przekazana do Urzędu Dzielnicy w celu nadania jej klauzuli ostateczności.

Powyższe procedury związane z ww. odstępstwem spowodowało przesunięcie terminu realizacji inwestycji z 2021 na rok 2022 zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A na lata 2021-2028

Przesunięcie terminu realizacji w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A na lata 2021-2028 budowy kanału sanitarnego w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej 84-90 związane jest między innymi  z koniecznością wcześniejszego wybudowania odbiornika ścieków dla przedmiotowego kanału sanitarnego
w ul. Węglarskiej a także problemami związanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowo –kosztorysowej.

Należy podkreślić, że zgodnie z informacjami przekazywanymi w poprzedniej korespondencji kierowanej do Pana Burmistrza, Spółka podjęła działania projektowe w zakresie przedmiotowej drogi dojazdowej przy udziale własnego biura Wydziału Projektowania. Zaznaczyć trzeba,
że planowany kanał sanitarny znajdować się będzie na jednej działce prywatnej, której współwłaścicielami są mieszkańcy posesji w rejonie ul. Węglarskiej 84-90. Tym samym wszelkie prace projektowe były prowadzone przy udziale przedstawicieli mieszkańców. Nie mniej jednak mimo, że trasa została zaakceptowana przez wszystkich współwłaścicieli działki o nr ew. 248
z obrębu 3-11-23 tuż przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę jeden z współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, zakwestionował trasę zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej, nie wyrażając zgody na lokalizację studni na wysokości swojej posesji. Po ponownym przeanalizowaniu trasy oraz uzgodnieniach z współwłaścicielami trasy, Spółka przystąpiła
po raz kolejny do pozyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień administracyjnych. Informujemy, że  niezbędne jest opracowanie nowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym  uzyskanie korekty trasy na Naradzie Koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Konieczne jest także uzyskanie na rzecz Spółki służebności przesyłu na przedmiotowej działce. Powyższa sytuacja spowodowała przesunięcie terminu realizacji w Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A na lata 2021-2028 dla budowy kanału sanitarnego w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej 84/90.

  • Budowa kanalizacji w ul. Osadniczej na odcinku od ul. Mieleckiej do wysokości posesji przy ul. Osadniczej 2

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A na lata 2021-2028 realizacja została przewidziana na 2023 rok.

Przesunięcie terminu realizacji w stosunku do wcześniej zakładanego spowodowana jest koniecznością wcześniejszego wybudowania odbiornika ścieków dla przedmiotowego kanału sanitarnego w ul. Mieleckiej (budowa kanału w ul. Mieleckiej została przestawiona w punkcie 3). W chwili obecnej inwestycja dotycząca kanalizacji w ul. Osadniczej jest na etapie pozyskania decyzji o pozwoleniu na pozwolenia na budowę. Szacujemy, że procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych zostanie przeprowadzona w 2022 roku wspólnie dla kanalizacji w ul. Mieleckiej i ul. Osadniczej, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla kanalizacji w ul. Mieleckiej.

  • Budowa kanalizacji w ul. Kwidzyńskiej

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A.
na lata 2021-2028 realizacja została przewidziana na 2022 rok.

Przesunięcie terminu realizacji związane jest z koniecznością wcześniejszego wybudowania odbiornika ścieków dla przedmiotowego kanału sanitarnego w ul. Mrówczej oraz
w ul. Paczkowskiej (informacja znajduje się w punkcie 1).

Dla ww. zadania Spółka w dniu 05.05.2020r. wystąpiła do Prezydenta m. st. Warszawy
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie w ww. sprawie na wniosek Spółki aktualnie jest zawieszone ze względu na przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego odwodnienia wykopów budowlanych. Szacujemy, że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę będzie możliwe w III kwartale 2021 r.
Nadmieniamy, że Spółka rozważa możliwość wyłonienia jednego Wykonawcy robót dla obu zadań związanych z budową sieci w ul. Mrówczej jak i ul. Kwidzyńskiej.

  • Budowa kanalizacji w ul. Chorzowskiej

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A .
na lata 2021-2028 realizacja została przewidziana na 2022 rok.

Wyjaśniamy, że trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej (odcinki sieci umożliwiające podłączenie trzech nieruchomości prywatnych), zlokalizowana jest na nieruchomościach o nieustalonym stanie prawnym (działka ew. nr 277 z obrębu 3-11-33). Wobec powyższego, konieczne jest skorzystanie przez Spółkę z zapisów art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
i przeprowadzenie procedury administracyjnej w tym zakresie. W dniu 14.09.2020r. Spółka wystąpiła do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy z wnioskiem
o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości z art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W chwili obecnej trwa procedura administracyjna w tej sprawie, decyzja ograniczająca nie została jeszcze wydana

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi wykonanie sieci
w ul. Chorzowskiej zależne jest od wcześniejszej realizacji sieci w ul. Paczkowskiej oraz
w ul. Mrówczej (punkt 1). Z uwagi na uwarunkowanie realizacji kanału w ul. Chorzowskiej od budowy kanału w ul. Paczkowskiej oraz ul. Mrówczej, jak również konieczności pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością z art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazany termin realizacji wykonania przedmiotowego zadania może ulec zmianie.

  1. Budowa wodociągu i kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Mirtowej 1S-1D

W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A. na lata 2021-2028 znajduje się zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mirtowej 1S-1D Dn 0,2 L ca 300 m”, którego realizacja została przewidziana na 2027 rok. Wyjaśniamy, że różnica między długością sieci podaną w ww. planie a podaną w zgłoszeniu do planów Spółki wynika z omyłki pisarskiej. Skorygowanie długości sieci nastąpi przy następnej aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.

Informujemy, że dla przedmiotowego zadania proces projektowania nie został rozpoczęty. Warunkiem realizacji inwestycji jest uregulowany stan prawny gruntów, na których znajdować się mają urządzenia kanalizacyjne. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane może zostać ustanowione przez prywatnych właścicieli Aktem Notarialnym w formie służebności przesyłu na rzecz Spółki lub poprzez wyrażenie zgody przez każdego współwłaściciela
na dysponowanie przez Spółkę terenem działek w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji
o pozwolenia na budowę oraz do realizacji robót związanych z budową i eksploatacją danej sieci. Z materiałów dostępnych na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy wynika, że dojazd do posesji stanowi własność prywatną i jest niewydzielony geodezyjnie. Wobec powyższego realizacja sieci na omawianym obszarze będzie uzależniona od uzyskania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane od każdego z właścicieli gruntu. Taki tryb postępowania wynika z doświadczeń Spółki, o których piszemy powyżej min. w pkt. 2, 3, 9 powyżej a odnoszących się do konieczności uzyskiwania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami, co znacznie wydłuża proces projektowy i przyczynia się do przesunięć terminów realizacji w stosunku do wcześniej zakładanych.

Odnosząc się do realizacji kanalizacji na odcinkach dróg, na których istnieje kanalizacja prowadząca wcześniej do lokalnej oczyszczalni ścieków administrowanych przez Spółdzielnię ZWAR uprzejmie informujemy, że na podstawie przeprowadzonych kontroli planowana jest renowacja tej sieci. Spółka jest obecnie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót na wykonanie renowacji około 260 m kanału DN 50 m
w ul. Mirtowej. Realizacja tego zadania jest przewidziana na lata 2021-2022.

            Dodatkowo chcemy podkreślić, że Spółka, mając na uwadze wcześniejsze wystąpienia Pana Burmistrza, w tym także przekazywane interpelacje Pana Radnego Rafała Czerwonki,
w sprawie rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Sadul, podjęła działania zmierzające do kompleksowego przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wszystkich odcinków dróg na tym obszarze, które obecnie pozbawione są dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dzięki takim działaniom Spółka jeszcze w roku bieżącym wykona 2 zadania związane z „ Budową kanalizacji ściekowej w ul. Osadniczej odc. Pomiechowska – Osadnicza 12 Dn 0,2 L 91,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,3 m” oraz „ Budowa kanalizacji ściekowej
w drogach dojazdowych do ul. Mydlarskiej odc. Mydlarska – Mydlarska 17M do posesji przy Mydlarskiej 3XB Dn 0,2 L 326,7 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 73,3 m”.

Zaznaczyć jednak trzeba, że takie kompleksowe podejście wiąże się jednocześnie
z ryzykiem związanym z zależnością techniczną jednego zadania od drugiego z uwagi na konieczność wykonywania sieci od odbiornika ścieków. Tym samym ewentualne opóźnienie realizacji jednego zadania powoduje przesunięcie terminów wykonania kolejnych. Wskazywaliśmy na takie sytuacje powyżej w kontekście min. konieczności przygotowania dokumentacji zamiennej dla sieci kanalizacyjnej w ul. Mrówczej, będącej odbiornikiem dla kilku ulic na obszarze Osiedla Sadul.

            Kolejnym aspektem warunkującym terminowość realizacji zadań Spółki jest dostępność terenu pod budowę sieci, co w przypadku konieczności uzyskiwania zgód osób prywatnych lub prowadzenia postępowania w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, wydłuża proces inwestycyjny i powoduje przesunięcia w czasowe.

Zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie m.st. Warszawy, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przesyła niniejszą informację w celu udzielenia odpowiedzi przez Pana Burmistrza Radnemu Dzielnicy Wawer.

Osoba do kontaktu:

Adam Kiliszewski

a.kiliszewski@mpwik.com.pl

tel 22-445-70-73

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąs, p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury, Sekretariat.BI@um.warszawa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *