Potrzebne nowe kładki

Las zlokalizowany po sąsiedzku do osiedla Sadul w rejonie ulic Trakt Lubelski i Lucerny, będący w utrzymaniu Lasów Miejskich w Warszawie, jest często odwiedzany podczas spacerów przez okolicznych mieszkańców. Znajdują się tu dwa kanały melioracyjne, Kanał Nowe Ujście oraz Kanał Zagóździański, które stanowią barierę dla swobodnego spacerowania po całym kompleksie leśnym. Jedyną możliwością bezpiecznego przekroczenia Kanału Nowe Ujście w najbliższej okolicy jest most w ciągu ulicy Lucerny, a Kanału Zagóździańskiego – mostek przy ulicy Węglarskiej.

Rozwiązaniem umożliwiającym mieszkańcom korzystanie z całego obszaru lasu byłaby budowa dodatkowych kładek/mostków na tych dwóch kanałach. Mogłyby one powstać na przykład w rejonie łączenia się obydwu kanałów melioracyjnych. W stosownej interpelacji z 17.01.2018 zwróciłem się z prośbą o rozpoczęcie działań związanych z budową w/w mostków.

Jednocześnie poprosiłem o remont istniejącego mostka na Kanale Nowe Ujście na działce 12/6 z obrębu 3-13-19. Istniejąca tu kładka jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu.

Istniejąca kładka na Kanale Nowe Ujście

Istniejąca kładka na Kanale Nowe Ujście

Pani Jadwiga Bernat z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy informuje,  że „tut. Zarządowi znany jest problem ograniczonej komunikacji pomiędzy terenami zlokalizowanymi po obu stronach Kanału Nowe Ujście.  Drewniana, prowizoryczna  kładka w korycie kanału została wykonana bez zgody byłego administratora Kanału Nowe Ujście, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie i bez uzyskania jakichkolwiek warunków technicznych, stąd jej zbyt niskie osadzenie nad lustrem wody i zatrzymywanie zanieczyszczeń napływających z górnej zlewni Kanału (w tym z części kanału Wawerskiego i Rowu Zagoździańskiego). Z pewnością nie mogą i nie powinny korzystać z tego przejścia rowerzyści, dzieci, matki z wózkami dziecięcymi, itp.”

W miejscu tym potrzebny jest mostek podobny do tego jaki znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Zambrowskiej i IX Poprzecznej w osiedlu Anin.

Istniejąca kładka przy skrzyżowaniu ul. Zambrowskiej i IX Poprzecznej w osiedlu Anin

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy informuje jednak, że „Zastąpienie istniejącej kładki solidną, metalową konstrukcją np. o formie i wyglądzie wskazanego mostka na Kanale Wawerskim na skrzyżowaniu ulic Zambrowskiej i IX Poprzecznej, jest hasłem ogólnym i uproszczeniem sprawy. Budowa nowego mostka pieszo-rowerowego jako obiektu budowlanego, wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych dokumentów z uwagi na uwarunkowania techniczne, związane z trasą Kanału Nowe Ujście. Koryto Kanału jest obustronnie obwałowane, a tychże wałów tut. Zarząd nie przejął we władanie. Jako budowle przeciwpowodziowe znajdują się w gestii nowego organu Wody Polskie (będącego aktualnie w fazie organizacji), powołanego ustawą Prawo wodne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Z uwagi na większą długość (rozpiętość) mostu przez koryto Kanału Nowe Ujście niż w przypadku wskazanego jako przykładowy do wykorzystania mostku na Kanale Wawerskim, nastąpi ingerencja w ww. wały. Powyższe wymaga uzyskania w ww. organie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stateczność wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4 powołanej ustawy) oraz m.in. pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie mostu, którego również dotyczą przepisy ww. ustawy – odnośnie urządzeń wodnych (obiekt mostowy prowadzony przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe). Ponadto, niezbędne jest sporządzenie projektu technicznego i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. Uzyskanie ww. dokumentów wymaga czasu, szacowanego na ok. 1 rok.”

Jednocześnie można się dowiedzieć, że „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w swoich działaniach na 2018 r., po wstępnych rozmowach z Lasami Miejskimi jesienią ub. roku, przewidział podjęcie działań ukierunkowanych na wybudowanie mostka pieszo-rowerowego przez Kanał, na działce ew. nr 12/5 , tj. powyżej istniejącej, prowizorycznej kładki. Trasa mostku przebiegałaby w rejonie granicy działki z budynkiem o numerze geodezyjnym 300E/26, a zlecenie sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do uzyskania m.in. pozwoleń/zezwoleń, o których napisałam powyżej, planowane jest w m-cu lutym br.”

Między innymi w związku z powyższym Zarząd Zieleni m.st. Warszawy informował mieszkańców, iż niecelowe jest składanie wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego na zadanie związane z budową nowych kładek.

Niepokojący jest powyższy opis biurokratycznych procedur, przez które trzeba przejść, aby legalnie wybudować nową kładkę. Do tego dochodzi kwestia tego, że nowa jednostka Wody Polskie dopiero się organizuje. Miejmy nadzieję, że mimo to w najbliższym czasie powstaną tu nowe kładki, które są przecież bardzo potrzebne.

 

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *