Kiedy budowa kanalizacji w Lucerny, przedłużeniu Mydlarskiej, Trakcie Lubelskim i całym Sadulu?

W dniu 11 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer, gdzie gośćmi byli przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w osobach Pani Anety Siedlec – Zastępcy Dyrektora Pionu Rozwoju oraz Pana Piotra Wojtuniaka.

Zadałem następujące pytania związane z osiedlem Sadul i najbliższą okolicą:

Kiedy wystartuje budowa kanalizacji w ulicy Lucerny oraz czy zostało już osiągnięte porozumienie w sprawie odwodnienia tej ulicy?

Od dnia 18 września 2017 r. postępowanie związane z przetargiem na budowę kanalizacji w ulicy Lucerny znajduje się w kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych i do czasu uzyskania informacji o wyniku niniejszej kontroli zamawiający (MPWiK) nie może zawrzeć umowy z wybranym wykonawcą. Trwa zatem oczekiwanie na zakończenie kontroli i wtedy będzie mogła być podpisana umowa. Termin realizacji inwestycji przewidziany w tej umowie to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Osiągnięto porozumienie w sprawie wpustów dla wód deszczowych w tej ulicy – będą wykonane 2 takie wpusty. (w miejsce wnioskowanych 4-ech wpustów).

Jak idą prace MPWiK związane z budową odgałęzień od kanału głównego w Trakcie Lubelskim na odcinku od Płowieckiej do Klimontowskiej i jaki jest aktualny termin realizacji tej inwestycji MPWiK?

W związku z tym, że MPWiK nie zaakceptowało wymagań ZDM odnośnie parametrów docelowego odtworzenia drogi na tym odcinku, ustalono następujący sposób procedowania w sprawie budowy kanalizacji i przebudowy tej drogi na tym odcinku: MPWiK zaprojektuje całość drogi, MPWiK odtworzy jezdnię jedynie tymczasowo, wykonując tak naprawdę tylko warstwę podbudowy, a ZDM dokończy pozostałą część przebudowy wykonując warstwę ścieralną i pozostałe elementy takie jak zatoki parkingowe, chodniki. Tylko na kawałku tego odcinka Traktu Lubelskiego przewidziany będzie ciąg pieszo-jezdny. Nie będzie to wykonywane przy pomocy decyzji ZRID tj. będzie realizowane w obecnym pasie drogowym.

Trwa aktualnie przetarg na wykonawcę tych robót kanalizacyjnych, a wykonawca będzie miał na wykonanie tego zadania 35 tygodni.

Kiedy wystartuje budowa kanalizacji na przedłużeniu ulicy Mydlarskiej na odcinku od Mirtowej do Zwoleńskiej?

Podpisanie umowy pomiędzy MPWiK a firmą DOWBUD-C, która została już wybrana przez dzielnicę Wawer do budowy samej drogi przewidziane jest na trzeci tydzień października. W chwili obecnej wykonawca kompletuje dokumenty związane z polisą ubezpieczeniową i zabezpieczeniami. Od razu po podpisaniu umowy powinna zostać wznowiona budowa, wykonawca ma zamiar budować kanalizacje również w okresie zimowym. Realizacja inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, która składa się w sumie z 9-ciu zadań, podzielona została na 2 etapy. Termin zakończenia pierwszego etapu, który związany jest z pracami bezpośrednio pod przyszłą nawierzchnią przewidzianej do budowy drogi, jest zbieżny z terminem budowy samej drogi i ustalony został ostatecznie na koniec czerwca 2018 roku. Drugi etap prac, związany z budową kanalizacji w ulicach Edmunda Jankowskiego, Sumaków, Maksymiliana Roli, ma zakończyć się do 30 listopada 2018 roku.

Kiedy zakończy się projektowanie kanalizacji dla osiedla Sadul i kiedy mogłaby wystartować budowa kanalizacji w całym osiedlu Sadul?

Budowa kanalizacji w osiedlu Sadul to perspektywa lat 2019-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *