Dobra i zła wiadomość w sprawie kanalizacji w Mydlarskiej i części Paczkowskiej

Najpierw wiadomość dobra: w dniu 3 września br. Spółka MPWiK podpisała umowę z wykonawcą kanalizacji w ulicy Mydlarskiej na naszym osiedlu. Jest to ten sam wykonawca, który budował sieć kanalizacyjną w ulicy Lucerny od Traktu Lubelskiego do Mydlarskiej, a umowa została z nim podpisana na zasadzie negocjacji i zamówienia uzupełniającego.

Zadanie to, zgodnie z podpisanym kontraktem polega na: „Budowie kanalizacja sanitarnej: DN 0,50m, w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowej do Drogi dojazdowej (w rejonie posesji 3N), DN 0,20m w ul. Paczkowskiej, na odcinku od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22 DN 0,20m w Drodze Dojazdowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.”

W celu ograniczenia robót ziemnych (wykopy i szalowanie wykopów liniowych) oraz prowadzenia prac bez konieczności odwadniania wykopów, kanał sanitarny DN 500mm w ul. Mydlarskiej zostanie wykonany metodą bezwykopową. Studnie o2000-o32000 mają być wykonane metodą studniarską. Pozostałe studnie, odcinki kanałów oraz przyłącza kanalizacyjne, od projektowanego kanału w ulicy do granic nieruchomości zaprojektowano do wykonania w technologii wykopu otwartego z odwodnieniem wykopów.

Teraz ta zła wiadomość: termin realizacji kanalizacji w ulicy Mydlarskiej zmienił się w stosunku do pierwotnie planowanego. Pierwotnie ten odcinek miał być wykonany do końca 2015 roku, ale wg. podpisanej umowy z wykonawcą termin ten to koniec maja 2016 roku.

Dokładne terminy realizacji kanalizacji prezentują się następująco:

  • wykonanie oraz odbiór kolektora DN500 wraz z niezbędnymi do wykonania w trakcie robót odcinkami przyłączy oraz włączeniem do istniejącego kanału w ul. Mirtowej do 31.03.2016
  • wykonanie pozostałych odcinków kanałów DN150 i DN200 do 30.04.2016
  • wykonanie docelowego odtworzenia nawierzchni do 30.05.2016

Oznacza to, że przełączenie ścieków z kierunku do oczyszczalni ścieków na kanalizację miejską nastąpi do końca marca 2016 roku. Oczyszczalnia przestanie być użytkowana, a sami użytkownicy istniejącej kanalizacji zaczną płacić „normalne” stawki za odbiór ścieków. A zatem – oby do wiosny!

12 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *