Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul – wyłożenie i dyskusja. Weź udział!

Link do informacji o wyłożeniu MPZP Sadul.

OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  oraz w związku z uchwałą Nr XLIV/1392/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul, którego teren wyznaczają:

od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Wąbrzeskiej na odcinku od zachodniej granicy obrębu 3-13-18 do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski w kierunku południowym do południowej linii rozgraniczającej ul. Lucerny, następnie południowa linia rozgraniczająca ul. Lucerny w kierunku wschodnim oraz północna granica dz. ewid. nr 1/1, 1/3 i 2/2 z obrębu 3-11-25 do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Szpotańskiego;

od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Szpotańskiego na odcinku od północnej granicy obrębu 3-11-25 do linii stanowiącej przedłużenie północnej granicy dz. ewid. nr 7/1 z obrębu 3-11-44;

od południa: linia stanowiąca granicę oraz przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 7/1 z obrębu 3-11-47 od zachodniej linii rozgraniczającej ul. Szpotańskiego, następnie południowa granica obrębu 3-11-41, północna granica dz. ewid. nr 1 z obrębu 3-11-42 oraz północna granica dz. ewid. nr 24, 30 i 25/1 z obrębu 3-13-28, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wiązanej w kierunku południowym do północnej linii rozgraniczającej ul. Kombajnistów, północna linia rozgraniczająca ul. Kombajnistów do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Bronowskiej, dalej północna linia rozgraniczająca ul. Bronowskiej do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Wodniaków;

od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wodniaków w kierunku północnym, zachodnia granica dz. ewid. nr 21 z obrębu 3-13-23 i przedłużenie tej linii do zachodniej granicy obrębu 3-13-18,  następnie zachodnia granica obrębu 3-13-18 do południowej linii rozgraniczającej ul. Wąbrzeskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 16 września do dnia 16 października 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro XIII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w Sali Konferencyjnej Urzedu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, o godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2013 r.

3 komentarze dla “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul – wyłożenie i dyskusja. Weź udział!”

  1. RO Sadul 16 września 2013 at 14:48 #

    MPZP Sadul powinien od dzisiaj być dostępny na stronach BIP-u ale niestety jeszcze go nie ma! W delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego dla dzielnicy Wawer dowiedzieliśmy się, iż może to wynikać z problemów informatycznych i plan ten powinien być dostępny jeszcze dzisiaj lub jutro. Zostaliśmy poproszeni o to aby po prostu „sprawdzać czy już jest”.

  2. RO Sadul 16 września 2013 at 16:21 #

    Już jest dostępna treść i rysunek planu pod linkiem na górze artykułu.

  3. krys 19 stycznia 2014 at 12:18 #

    To nie jest Projekt planu miejscowego osiedla Sadul, ale plan zagospodarowania pola golfowego o przeciętnej powierzchni biologicznie czynnej 80 %. Tylko idiota mógł coś takiego zaplanować żeby na działkach budowlanych w mieście pod zabudowę jednorodzinną przyjąć średnio 80 % minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalny wskaźnik 20% powierzchni zabudowy do powierzchni działki. Przy takich wskaźnikach to na tych działkach zamiast budynków jednorodzinnych można postawić tylko Toy-Toy i to po 2 szt, na jednej działce. Kto za to zapłaci za totalną głupotę dr. projektanta. Kazać temu projektantowi aby wykupił te działki za jego prywatne pieniądze po cenie rynkowej w tej okolicy tj, po 600 zł/m2, to może wtedy zrozumie swoją głupotę. To jest po po prostu bandytyzm autora tego planu miejscowego.


Zostaw komentarz